Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
2 (2014) Trang: 105-116
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Đại học Huế
Liên kết:

Sản xuất nông nghiệp thường phải đối mặt với nhiều rủi ro như thiên tai hay sâu, di?ch bê?nh. Nhận thức được tầm quan trọng của bảo hiểm nông nghiệp trong việc khắc phục hậu quả của các rủi ro, Chính phủ đã ban hành Quyết định 315/2011/QĐ-TTg để thực hiện thí điểm bảo hiểm cho cây lúa giai đoạn 2011-2013 tại Đồng Tháp và 6 tỉnh khác trong cả nước. Tuy nhiên, đánh giá về chương trình thí điểm sau 2 năm thực hiện cho thấy số lượng hộ nông dân tham gia bảo hiểm còn thấp so với tiềm năng, kéo theo diện tích trồng lúa được bảo hiểm còn ít. Vì vậy, mục tiêu của bài viết này là nhằm phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định tham gia bảo hiểm cây lúa của các hộ nông dân thuộc diện được tham gia chương trình thí điểm ở tỉnh Đồng Tháp. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng: các hộ có tham gia các chương trình tập huấn về kỹ thuật sản xuất, các hộ dễ dàng huy động nguồn lực lao động gia đình, hay các hộ có khả năng bán lúa thành phẩm ở mức giá cao thường có xu hướng tham gia bảo hiểm cây lúa. Tuy nhiên, các hộ có năng suất lúa càng cao hay có quy mô diện tích trồng lúa càng lớn thì thường lại ít có động cơ tham gia bảo hiểm. Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy các đặc điểm của của chủ hộ như độ tuổi hay giới tính không có ý nghĩa thống kê trong quyết định tham gia bảo hiểm.

The agriculture sector is characterized by high exposure to risks. Recognizing the importance of agricultural insurance in overcoming the consequences of the risks, Decision 315/2011/QĐ-TTg was issued to conduct a pilot program on rice crop insurance for the period of 2011-2013 in Dong Thap and other 6 provinces in Vietnam. However, the evaluation of the pilot program after 2 years showed that the number of households insured is still low compared with the potential. Hence, the objective of this study is to analyze factors affecting the decision of rice farmers to participate in the pilot program on rice crop insurance in Dong Thap province. The results show that households participating in agricultural training programs, households with large labor endowments, or households with ability to sell rice at higher prices tend to participate in the pilot program. However, households with higher yields or larger farm sizes are often less incentive to participate in the pilot program. The results also show that the characteristics of the household head such as age or gender do not significantly affect households' decisions to participate in the pilot program.

Các bài báo khác
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...