Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
2 (2014) Trang: 93-103
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Đại học Huế
Liên kết:

Vốn tín dụng chính thức là một yếu tố sản xuất quan trọng, giúp đảm bảo quá trình sản xuất kinh doanh trong nông nghiệp được diễn ra thường xuyên liên tục, giúp đối phó với rủi ro, thúc đẩy ứng dụng công nghệ mới và mở rộng quy mô sản xuất, làm ổn định và nâng cao mức sống của người dân. Tuy nhiên, khả năng tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính thức của các nông hộ còn rất hạn chế. Vì vậy, mục tiêu của nghiên cứu này là phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính thức của hộ sản xuất nông nghiệp, sử dụng số liệu điều tra hộ năm 2012 từ Thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang. Kết quả nghiên cứu cho thấy: các hộ sở hữu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, các hộ có sổ hộ nghèo, các hộ có mối quan hệ với các tổ chức tín dụng hay chính quyền địa phương, hay các hộ tham gia vào tổ vay vốn thường dễ dàng hơn trong tiếp cận tín dụng chính thức. Ngoài ra, khả năng được vay cũng bị chi phối bởi các đặc điểm của chủ hộ như giới tính, dân tộc hay trình độ học vấn.

Formal credit is an important factor in agricultural production. It helps the production process in agricultural production to be regularly taking place; helps farming households to cop with risks; promotes the application of new technologies and large scale production; and hence improves the living standards of the farming households. However, the accessibility of farming households to formal credit is still limited in Vietnam. The purpose of this study is to analyze factors influencing the accessibility of farming households to formal credit, using the 2012 household survey data of Nga Bay town, Hau Giang province. The results show that a household having land-use certificates, a 'poor' certificate, a close relationship with the local authority, or participating in group-based lending could have more opportunities to gain access to formal credit. The accessibility to formal credit is also influenced by characteristics of the household head such as gender, ethnicity or education level.

Các bài báo khác
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...