Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 15-22
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 26/9/2014

Ngày chấp nhận: 07/11/2014

Title:

Effect of KNO3, Brassinosteroid and CaO on rice growth under saline water irrigation condition

Từ khóa:

Tưới nước mặn, chống chịu mặn, cải thiện sinh trưởng lúa, KNO3, Brassinosteroid

Keywords:

Saline water irrigation, salt tolerance, improve rice growth, KNO3, Brassinosteroid

ABSTRACT

The field study has been conducted in saline water instrusion area at Long My district - Hau Giang province during wet season 2014. The objective was to determine effect of CaO, Brassinosteroid and KNO3 in improving rice yield and growth under saline water irrigation condition. There were 7 treatments arranged in randomized complete block design with 3 replicates. Rice was irrigated saline water at 5, 10 and 17 days after sowing with concentration of 3?. The results showed that spray KNO3, CaO boardcasting or spray Brassinosteriod before saline irrigation has promoted the accumulation of proline in rice at 45 and 70 days old after sowing. Also, Brassinosteriod spraying or KNO3 spraying maintain good height through the stages of rice growth. Rice growth was improved through the effective maintenance on the number of panicle per m2, number of filled grains/panicle lead to increased yields after KNO3 spraying or CaO boardcasting combination Brassinosteriod spraying. Electrical conductivity (ECe) of the soil increased highly at 45 days after sowing.

TóM TắT

Thí nghiệm đồng ruộng được thực hiện ở vùng xâm nhập mặn tại Long Mỹ - Hậu Giang, vụ Hè Thu năm 2014. Mục tiêu là để xác định hiệu quả của KNO3, Brassinosteroid và CaO trong việc cải thiện sinh trưởng và năng suất cây lúa dưới điều kiện tưới mặn. Có 7 nghiệm thức được bố trí theo kiểu khối hoàn toàn ngẫu nhiên 1 nhân tố với 3 lần lặp lại. Lúa được tưới mặn vào lúc 5, 10 và 17 ngày sau khi sạ với nồng độ bằng 3?. Kết quả thí nghiệm cho thấy, phun Brassinosteriod, bón CaO hoặc phun KNO3 trước khi tưới mặn 1 ngày đã thúc đẩy sự tích lũy proline trong cây lúa ở giai đoạn 45 và 70 ngày sau khi sạ (SKS). Ngoài ra, phun KNO3 hoặc phun Brassinosteriod giúp duy trì tốt chiều cao cây lúa qua các thời điểm quan sát. Sinh trưởng của cây lúa được cải thiện tốt thông qua việc duy trì hiệu quả số bông/m2, số hạt chắc/bông dẫn đến gia tăng năng suất lúa sau khi phun KNO3 hoặc bón CaO kết hợp phun Brassinosteriod. Độ dẫn điện (ECe) trong đất tăng cao vào lúc 45 ngày sau khi sạ.

Các bài báo khác
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 54-60
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...