Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 54-60
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 05/08/2016

Ngày chấp nhận: 27/10/2016

 

Title:

Effects of saline water irrigation during different growth stages of rice on yield and growth of four different rice varieties under nethouse conditions

Từ khóa:

Đất nhiễm mặn, giống lúa chịu mặn, sinh trưởng của lúa, giai đoạn tưới nước mặn

Keywords:

Salt affected - soil, salt tolerance variety, growth of rice, stages of saline water irrigation

ABSTRACT

The experiment was carried out from May 2014 to September 2014 in nethouse conditions at the Soil Science Department, College of Agriculture and Applied Biology, Can Tho University on rice (Oryza sativa L.) to determine the effects of saline water irrigation on yield and growth during different growth stages of rice of four different rice varieties. This experiment was in a complete randomized factorial design (CRD) including two factors (five replications) of four rice varieties (Pokkali (tolerance), IR 28 (sensitive), OM 5451 and IR 50404) and four saline irrigation stages (no saline irrigation water, 10 - 20 days after transplanting (DAT), 45 - 60 DAT, 10 - 20 and 45 - 60 DAT) using irrigation water with the salinity of 4‰. Experimental results showed that saline water irrigation affected the yield and growth of four surveyed varieties. Rice plants in saline irrigation treatment at the stage of 45 - 60 DAT gain height, number of shoots, yield components and the grain yield per pot better than those in saline irrigation treatments at the stage of 10 - 20 DAT or 10 - 20 and 45 - 60 DAT. In addition, OM 5451 rice variety maintained yield and growth better than IR 28 and IR 50404 rice varieties. The experiment needs to be tested in field conditions to evaluate the effects of salinity on yield and growth of four surveyed varieties.

TÓM TẮT

Thí nghiệm được thực hiện trong điều kiện nhà lưới của Bộ môn Khoa học Đất, Khoa Nông nghiệp và Sinh học Ứng dụng, Trường Đại học Cần Thơ trong thời gian từ tháng 5 đến tháng 9/2014 nhằm nghiên cứu ảnh hưởng của các giai đoạn tưới mặn đến sinh trưởng và năng suất của 4 giống lúa trồng trên đất nhiễm mặn. Thí nghiệm thừa số hai nhân tố được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên gồm 4 giống lúa (Pokkali (chuẩn kháng), IR 28 (chuẩn nhiễm), OM 5451 và IR 50404 (chịu mặn)) kết hợp với 4 giai đoạn tưới mặn (không tưới mặn, 10 - 20 ngày sau khi cấy (NSKC), 45 - 60 NSKC, 10 - 20 và 45 - 60 NSKC), với nước tưới có độ mặn 4‰. Kết quả cho thấy, việc tưới mặn đã ảnh hưởng đến sinh trưởng và năng suất của bốn giống lúa khảo sát. Trong đó, nghiệm thức tưới mặn vào giai đoạn 45 - 60 NSKC có chiều cao, số chồi, các thành phần năng suất và năng suất tốt hơn so với tưới mặn ở giai đoạn 10 - 20 NSKC hoặc 10 - 20 và 45 - 60 NSKC. Ngoài ra, giống lúa OM 5451 duy trì được sinh trưởng và năng suất tốt hơn so với giống IR 28 và IR 50404. Cần thử nghiệm ở điều kiện ngoài đồng để đánh giá ảnh hưởng của mặn lên sự sinh trưởng và năng suất của bốn giống lúa khảo sát.

Trích dẫn: Nguyễn Văn Bo, Kiều Tấn Nhựt, Lê Văn Bé và Ngô Ngọc Hưng, 2016. Ảnh hưởng của các giai đoạn tưới mặn đến sinh trưởng và năng suất của 4 giống lúa trong điều kiện nhà lưới. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số chuyên đề: Nông nghiệp (Tập 4): 54-60.

Các bài báo khác
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 15-22
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...