Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 14-23
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 26/9/2014

Ngày chấp nhận: 07/11/2014

Title:

The survey of cultivation practice and the uses of potassium and calcium on sweet potato (Ipomoea batatas Lam.) at Binh Tan District, Vinh Long Province

Từ khóa:

Canxi, Kali, khoai lang

Keywords:

Calcium, potassium, sweet potatoes

ABSTRACT

The survey of farmer practice for cultivation sweet potatoes was realized to understand cultivation technique and determine the status of potassium and calcium nutrition (both exchange in soil, total in tuberous root) for sweet potato production at Binh Tan district, Vinh Long province, from November 2011 to June 2012. Results of the survey of 60 households cultivating sweet potatoes showed that most of the households planted mainly Japanese Purple sweet potato variety (approximated 93.3%) and the variety was propagated in the local households. The major pests on the crop were Cylas spp. and wilt stem to be monitorated. The farmers were regularly applied many pesticides to control these pests every 7 days and total 18 times per season. The fertilizer rate for sweet potato production was around 7 to 8 times per season. The average cost of planting were approximately estimated 87 million VND/ha. With the average yield of 28.27 ton/ha, the net return was 158 million VND/ha. However, it depends on price in harvested time. The survey from 20 households cultivating sweet potato showed that the average exchangeable potassium in soil was very less around 0.241 meq/100 g of soil and calcium was rather high around 5.267 meq/100 g of soil. Meanwhile the average content of potassium and calcium in storage root were 0.967 and 0.080% on dry basis, respectively.

TóM TắT

Đề tài điều tra kỹ thuật canh tác khoai lang của nông dân được thực hiện nhằm tìm hiểu kỹ thuật canh tác của nông dân và xác định hiện trạng dinh dưỡng K, Ca (trao đổi trong đất và tổng số trong củ) trong sản xuất khoai lang ở huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long từ tháng 11/2011 đến tháng 6/2012. Kết quả điều tra 60 hộ dân canh tác khoai lang cho thấy giống khoai lang Tím Nhật được trồng phổ biến (98,3%) và nguồn hom giống được lấy phần lớn tại địa phương (98,3%). Sâu bệnh gây hại chủ yếu là bệnh héo dây và sùng xuất hiện hầu hết ở các hộ điều tra. Cách phòng trừ sâu bệnh của nông dân là phun thuốc ngừa định kỳ 7 ngày/lần với số lần sử thuốc bảo vệ thực vật trong một vụ khoai lang trung bình 18 lần/vụ. Số lần bón phân trong vụ khoai lang phổ biến từ 7-8 lần/vụ. Chi phí trung bình cho 1 ha trồng khoai lang khoảng 87 triệu đồng/ha, năng suất đạt trung bình là 28.270 kg/ha, lợi nhuận trung bình 158 triệu đồng/ha và tùy thuộc lớn vào thị trường thời điểm thu hoạch khoai. Kết quả khảo sát cho thấy K trao đổi trong đất ở mức thấp (0,241 meq/100 g đất) và Ca trao đổi ở mức cao (5,267 meq/100 g đất). Hàm lượng K tổng số trong củ khoai lang trung bình 0,967% K khối lượng chất khô và Ca tổng số trong củ là 0,08%.

Các bài báo khác
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 24-31
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...