Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 24-31
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 26/9/2014

Ngày chấp nhận: 07/11/2014

Title:

Effects of calcium fertilizer dosage on the growth, yield and quality of sweet potato (Ipomoea batatas Lam.) at Binh Tan District, Vinh Long Province

Từ khóa:

Canxi, Khoai lang Tím Nhật, sinh trưởng, năng suất, phẩm chất

Keywords:

Calcium, Japanese Purple sweet potato, growth, yield, quality

ABSTRACT

The experiment entitled ?Effect of calcium fertilizer dosage on growth and yield of Japanese Purple sweet potato (Ipomoea batatas Lam.) at Binh Tan District, VinhLongProvince? was carried out to determine the optimal dosage of calcium fertilizer for sweet potatoes giving higher yield and good quality tuber roots. The experiment was set up in a randomized complete block design with 5 treatments and 3 replicates, 35 m2/each replication. The inorganic-based fertilizer of 100 kg N/ha - 80 kg P2O5/ ha - 200 kg K2O/ha was suppleted 5 levels of calcium 0, 100, 200, 300 and 400 kg CaO/ha. The results showed that the number of branches/plant, number of tuber roots/plant and ratio of marketable tuber roots/plant and tuber roots yield were not affected by used calcium dosage. Stem length, number of leaves/plant and tuber root length increased as increasing calcium level up to 200 kg CaO/ha. However, applying higher than 200 kg CaO/ha stem length and tuber root length did not increase while number of leaves/plant reduced. The sugar content (22,5%) and starch content (64,3%) in tuberous roots were highest at 200 kg CaO/ha supplement.

TóM TắT

Đề tài nghiên cứu ?ảnh hưởng của liều lượng bón canxi lên sinh trưởng, năng suất và phẩm chất khoai lang Tím Nhật (Ipomeoa batatas Lam.) ở huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long? được thực hiện nhằm xác định liều lượng bón canxi thích hợp cho tăng năng suất và tăng phẩm chất khoai lang Tím Nhật. Thí nghiệm được bố trí theo thể thức khối hoàn toàn ngẫu nhiên với 3 lần lặp lại, mỗi lần lặp lại là 35 m2, thực hiện từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2014 tại xã Thành Đông, huyện Bình Tân gồm 5 nghiệm thức như sau bón 100 kg N/ha - 80 kg P2O5/ha - 200 kg K2O/ha với 5 liều lượng bón canxi (0, 100, 200, 300, 400) kg CaO/ha. Kết quả nghiên cứu cho thấy số nhánh trên dây, số củ trên dây, tỷ lệ củ thương mại và năng suất củ thì không bị ảnh hưởng bởi liều lượng canxi bón. Chiều dài dây, số lá/dây và chiều dài củ tăng khi tăng liều lượng bón canxi đến 200 kg CaO/ha, nhưng bón cao hơn thì chiều dài dây và dài củ không tăng trong khi đó số lá có xu hướng giảm. Hàm lượng đường (22,5%) và hàm lượng tinh bột trong củ (64,3%) là tốt nhất khi bón canxi ở liều lượng 200 kg CaO/ha.

Các bài báo khác
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 14-23
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...