Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 48 (2017) Trang: 92-103
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 03/08/2016

Ngày chấp nhận: 24/02/2017

 

Title:

The effects of phosphate and potassium - solubilizing bacterial strains on the growth and yield of white radish, peanut, and high yielding rice cultivated on sandy soil of Tri Ton district, An Giang province

Từ khóa:

Củ cải trắng, đậu phộng, lúa cao sản, vi khuẩn hòa tan lân - kali, đất cát

Keywords:

White radish, peanut, high - yielding rice, phosphate and potassium - solubilizing bacteria, sandy soil

ABSTRACT

This study is aimed to evaluate effects of three effective phosphate and potassium - solubilizing bacterial strains (Agrobacterium tumefaciens CA09, Rhizobium tropici CA29, Azotobacter tropicalis K16B) on the growth and yield of white radish, peanut, and high yielding rice cultivated on sandy soil of TriTon district, An Giang province. The experiment was conducted with 4 levels of potassium and phosphorus fertilizers (0% PK, 25% PK, 50% PK and 75% PK) combined with three isolates. The results showed that there were no significant difference in growth and component of yield of white radish, peanut, and high yielding rice among treatment 75% PK + potassium – solubilizing bacteria with positive control (100% PK). It is therefore concluded that three phosphate and potassium solubilizing bacterial strains had ability of solubization of phosphate and potassium and provided 25% amount of P and K for the growth of white radish, peanut and high yielding rice. On the other hands, three isolates increase the concentrations of available phosphate, total of nitrogen and organic matter in soil and they can be utilized to produce biofertilizers and further research is imperatively needed to evaluate their effectiveness on other plants.

TÓM TẮT

Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá hiệu quả ba dòng vi khuẩn hòa tan lân - kali tốt (Agrobacterium tumefaciens CA09, Rhizobium tropici CA29, Azotobacter tropicalis K16B) lên sự tăng trưởng và phát triển của củ cải trắng, đậu phộng và lúa cao sản trên đất cát huyện Tri Tôn, An Giang. Thí nghiệm được thực hiện với bốn mức độ phân lân – kali hóa học (0% PK, 25% PK, 50% PK and 75% PK) kết hợp với chủng vi khuẩn. Kết quả nghiên cứu cho thấy không có sự khác biệt có ý nghĩa của các thành phần năng suất của cây trồng giữa nghiệm thức chủng vi khuẩn và bón 75% PK và đối chứng dương (100% PK). Như vậy, có thể kết luận cả ba dòng vi khuẩn này có khả năng hòa tan lân – kali và cung cấp khoảng 25% lượng lân – kali hóa học cho sự sinh trưởng của củ cải trắng, đậu phộng và lúa cao sản trong thí nghiệm ngoài đồng tại Tỉnh An Giang. Ngoài ra, ba dòng vi khuẩn này làm tăng hàm lượng lân dễ tiêu, đạm tổng số, chất hữu cơ trong đất. Chúng có thể sử dụng để sản xuất phân sinh học và cần tiếp tục nghiên cứu trên các loại cây trồng khác để đánh giá hiệu quả của chúng.

Trích dẫn: Nguyễn Thị Dơn và Cao Ngọc Điệp, 2017. Hiệu quả của vi khuẩn hòa tan lân - kali trên đậu phộng, củ cải trắng và lúa cao sản trồng trên đất cát huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 48b: 92-103.

Các bài báo khác
Số 24a (2012) Trang: 179-186
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...