Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
số chuyên đề (2016) Trang: 13-20
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Liên kết:

Nghiên cứu được thực hiện tại phòng thí nghiệm và nhà lưới thuộc bộ môn Bảo vệ Thực vật, trường Đại học Cần Thơ nhằm mục tiêu đánh giá khả năng quản lý bệnh đạo ôn của vi khuẩn Burkholderia cepacia TG17. Khả năng đối kháng của vi khuẩn B. cepacia TG17 đối với nấm Pyricularia oryzae được thực hiện trong điều kiện phòng thí nghiệm với 5 lần lặp lại. Kết quả cho thấy vi khuẩn B. cepacia TG17 thể hiện khả năng đối kháng mạnh với nấm P. oryzae qua bán kính vòng vô khuẩn là 6,25mm và hiệu suất đối kháng là 70,83% ở thời điểm 14 ngày sau khi cấy. Trong điều kiện nhà lưới, khả năng quản lý bệnh đạo ôn của vi khuẩn B. cepacia TG17 được thực hiên với 5 lần lặp lại. Kết quả cho thấy vi khuẩn B. cepacia TG17 có khả năng quản lý bệnh đạo ôn. Trong đó, nghiệm thức vi khuẩn B. cepacia TG17 khi xử lý thời điểm kết hợp phun 2 ngày trước và 2 ngày sau khi lây bệnh nhân tạo có khả năng kiểm soát được bệnh đạo ôn hiệu quả nhất thông qua hai chỉ tiêu chỉ số bệnh thấp (5,26%) và hiệu quả giảm bệnh cao (76,70%) đến thời điểm 14 ngày sau khi lây bệnh nhân tạo. Bên cạnh đó, các chỉ tiêu nông học (chiều cao cây, số chồi) ở nghiệm thức sử dụng vi khuẩn B. cepacia TG17 đều cao và khác biệt có ý nghĩa thống kê so với nghiệm thức đối chứng.

Các bài báo khác
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...