Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2016) Trang: 165-173
Tạp chí: Hội thảo quốc gia bệnh hại thực vật Việt Nam
Liên kết:

The objective of this research were to (i) investigate the effective of polyphenol in prevention of Pyricularia oryzae fungus caused blast disease on rice and (ii) examine the ability of rice plant growth promotion. The antifungal ability of polyphenol was examined with 5 replications in Laboratory condition. The results found that polyphenol 2% and 4% reduced mycelia growth of blast fungus with diameter of mycelia growth on Oatmeal medium reaches 45.0mm and 44.6mm at 9 days after inoculation. On the other hand, polyphenol2% and 4% could also reduce the spore germination of P. oryzae on Oatmeal medium with ratio of spore germination reaches 22,2% and 22,2% at 48 hours after inoculation. On the other hand, the ability of plant growth promotion was detected with 5 replications in Laboratory condition. The results showed that polyphenol 2% and 4% have plant growth-promoting ability such as ratio of germination, shoot length, root length and dry weight root higher than the control treatments.

Các bài báo khác
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...