Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 55, Số 4 (2019) Trang: 72-80
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 14/12/2018

Ngày nhận bài sửa: 21/02/2019

Ngày duyệt đăng: 30/08/2019

 

Title:

Effects of Ricinus communis L. extract on the immune response and  resistance to Vibrio parahaemolyticus of the white leg shrimp (Penaeus vannamei)

Từ khóa:

Cao chiết thầu dầu, chiết xuất thảo dược, đáp ứng miễn dịch, tôm thẻ chân trắng, V. parahaemolyticus

Keywords:

Herbal extractn, immune response, Ricinus communis L. extract, V. parahaemolyticus, white leg shrimp

ABSTRACT

This study aim to determine effects of R. communis L. extract on the immune response and resistance to V. parahaemolyticus of the white leg shrimp (P. vannamei). The shrimp was reared with commercial feed mixed with 0; 0.5%; 1% and 2% R. communis extract for 60 days. The total haemocyte count (THC), the differential haemocyte count (DHC), phenoloxidase (PO) activity and superoxide dismutase (SOD) activity of the supplemented experiment at 30-day and 60-day treatment. The resistance to V. parahaemolyticus of P. vannamei were examine somebody in the 60 day treatment. The results showed that (i) THC, DHC and PO activity in the supplemented treatments were higher than in the control treatment in the 30th day and 60th day; however, the supplemented treatment of 1.0% was the highest (P<0.05); (ii) The THC, DHC, PO increased in the supplementation of R. communis L. extract after being challenged with V. parahaemolyticus. The survival rate at 14 days post-infection was much higher in the treatment of 1.0% of R. communis L. extract (73.33%) than in the control treatment (33.33%) (p<0.05).

TÓM TẮT

Thí nghiệm nhằm đánh giá tác động của cao chiết thầu dầu (R. communis L.) lên đáp ứng miễn dịch và khả năng kháng V. parahaemolyticus trên tôm thẻ chân trắng (P. vannamei). Tôm được cho ăn thức ăn trộn với cao chiết thầu dầu 0; 0,5; 1; 1,5% trong 60 ngày. Chỉ số huyết học, hoạt tính phenoloxidase (PO), superoxide dismutase (SOD) được xác định vào ngày 30, 60. Khả năng đề kháng với V. parahaemolyticus của tôm thẻ chân trắng vào ngày 60. Kết quả (i) chỉ tiêu THC, DHC và PO ở tôm thẻ chân trắng ăn thức ăn bổ sung cao chiết thầu dầu cao hơn so với đối chứng ở 30 và 60 ngày, nghiệm thức bổ sung 1,0% khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05) so với các nghiệm thức khác; (ii) chỉ tiêu THC, LGC, HC, PO được tăng cường ở các nghiệm thức bổ sung sau khi cảm nhiễm. Tỷ lệ sống sau 14 ngày cảm nhiễm ở nghiệm thức bổ sung 1,0% cao chiết thầu dầu (73,33%) cao hơn so với đối chứng (33,33%) (p<0,05).

Trích dẫn: Hồng Mộng Huyền, Võ Tấn Huy và Trần Thị Tuyết Hoa, 2019. Ảnh hưởng của cao chiết thầu dầu (Ricinus communis L.) lên miễn dịch và khả năng kháng bệnh do Vibrio parahaemolyticus của tôm thẻ chân trắng (Penaeus vannamei). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 55(4B): 72-80.

Các bài báo khác
Tập 56, Số CĐ Thủy sản (2020) Trang: 137-148
Tải về
Tập 54, Số CĐ Thủy sản (2018) Trang: 143-150
Tải về
Tập 56, Số 5 (2020) Trang: 150-159
Tải về
Tập 54, Số CĐ Thủy sản (2018) Trang: 158-167
Tải về
Số 37 (2015) Trang: 82-88
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...