Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 56, Số 5 (2020) Trang: 150-159
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 27/04/2020

Ngày nhận bài sửa: 09/06/2020

Ngày duyệt đăng: 28/10/2020

 

Title:

Effects of herbal extracts on the growth, non-specific immune responses and disease resistance of whiteleg shrimp (Penaeus vannamei) against Vibrio parahaemolyticus

Từ khóa:

Chất chiết thảo dược, đáp ứng miễn dịch không đặc hiệu, tăng trưởng, tôm thẻ chân trắng, Vibrio parahaemolyticus

Keywords:

Growth, herbal extract, immune response, Vibrio parahaemolyticus, whiteleg shrimp

ABSTRACT

Infectious diseases of cultured shrimp are getting more and more complicated, especially the acute hepatopancreatic necrosis disease which appeared in 2009. Under these circumstances, herbal extracts have been considered as a safe preventive approach against diseases in aquaculture. Many herbal extracts have been determined with antimicrobial activity, growth promoters, improvement of the immunity and disease resistance of aquatic animals. In this study, herbal extracts from Terminalia catappa and Phyllanthus urinaria were supplemented at concentration of 1%, and 2% for whiteleg shrimp in 4 weeks. Then, impacts on growth performance and immune response of the experimental shrimp were evaluated. Results showed that (i) the P. urinaria and the T. catappa treatments at 1%, 2% of whiteleg shrimp after 4 weeks did not affect enhanced growth performance; (ii) the 1% T. catappa treatment could improve shrimp immune parameters (haematological parameters, phenoloxidase activity, and superoxide dismutase activity) and survival rate after being challenged with V. parahaemolyticus. The obtained results suggested potential applications of the extracts T. catappa and P. urinaria in commercial shrimp farming.

TÓM TẮT

Bệnh truyền nhiễm trên tôm nuôi diễn biến ngày càng phức tạp, đặc biệt với sự xuất hiện của bệnh hoại tử gan tụy cấp tính vào năm 2009. Trong bối cảnh đó, ứng dụng chiết xuất thảo dược bổ sung vào thức ăn được xem như giải pháp an toàn để phòng bệnh trong nuôi thủy sản. Nhiều loại thảo dược được xác định có tác dụng kháng khuẩn, kích thích tăng trưởng, tăng cường miễn dịch, và khả năng kháng bệnh ở động vật thủy sản. Trong nghiên cứu này, chất chiết bàng (Terminalia catappa), diệp hạ châu thân đỏ (Phyllanthus urinaria) được bổ sung vào thức ăn ở nồng độ 1%, 2% cho tôm thẻ chân trắng trong 4 tuần, sau đó đánh giá tác động đến tăng trưởng và đáp ứng miễn dịch. Kết quả ghi nhận: (i) bổ sung chất chiết diệp hạ châu thân đỏ, chất chiết bàng ở nồng độ 1%, 2% không ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng của tôm thẻ chân trắng sau 4 tuần; (ii) nghiệm thức bổ sung 1% chất chiết bàng giúp tôm thẻ chân trắng tăng cường các chỉ số miễn dịch (chỉ số huyết học, hoạt tính phenoloxidase, hoạt tính superoxide dismutase) và tỷ lệ sống khi cảm nhiễm với Vibrio parahaemolyticus. Những kết quả đạt được của nghiên cứu cho thấy tiềm năng ứng dụng của chất chiết bàng, diệp hạ châu trong nuôi tôm thương phẩm.

Trích dẫn: Hồng Mộng Huyền, Lê Quốc Việt, Trần Ngọc Hải và Trần Thị Tuyết Hoa, 2020. Ảnh hưởng của chất chiết thảo dược lên tăng trưởng, miễn dịch không đặc hiệu và khả năng kháng bệnh của tôm thẻ chân trắng (Penaeus vannamei) với Vibrio parahaemolyticus. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 56(5B): 150-159.

Các bài báo khác
Tập 56, Số CĐ Thủy sản (2020) Trang: 137-148
Tải về
Tập 54, Số CĐ Thủy sản (2018) Trang: 143-150
Tải về
Tập 54, Số CĐ Thủy sản (2018) Trang: 158-167
Tải về
Tập 55, Số 4 (2019) Trang: 72-80
Tải về
Số 37 (2015) Trang: 82-88
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...