Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2013) Trang:
Tạp chí: 8th Nordic Conference on Behavioral and Experimental Economics, 27-28 September 2013, Stockholm

We combine a randomized controlled trial and the Convex Time Budget experiment to elicit the impact of a business training intervention on time preferences and consumption smoothing of female microfinance clients in rural Vietnam. We find that participating in the training reduces inefficiencies in choice behavior -- particularly if husbands also attend the training. As our sample of female entrepreneurs is currently over-saving, enhanced efficiency implies reducing levels of savings and enhancing current consumption.

Các bài báo khác
DOI: 10.1080/00036846.2017.1397852 (2017) Trang: https://doi.org/10.1080/00036846.2017.1397852 open access
Tạp chí: Applied Economics
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...