Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
DOI: 10.1080/00036846.2017.1397852 (2017) Trang: https://doi.org/10.1080/00036846.2017.1397852 open access
Tạp chí: Applied Economics

This article examines the impact of microfinance ‘plus’ (i.e. coordinated combination of financial and nonfinancial services) on the performance of microfinance institutions (MFIs). Using a global data set of MFIs in 77 countries, we find that the provision of nonfinancial services does not harm nor improve MFIs’ financial sustainability and efficiency. The results however suggest that the provision of social services is associated with improved loan quality and greater depth of outreach.

Các bài báo khác
(2013) Trang:
Tạp chí: 8th Nordic Conference on Behavioral and Experimental Economics, 27-28 September 2013, Stockholm
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...