Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 42 (2016) Trang: 111-117
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 27/06/2015

Ngày chấp nhận: 26/02/2016

Title:

Detection of Streptococcus dysgalactiae causing hemorrhagic disease in mudskipper (Pseudapocryptes elongatus) by using polymerase chain reaction

Từ khóa:

Cá bống kèo, bệnh xuất huyết, PCR, Streptococcus dysgalactiae

Keywords:

Hemorrhagic disease, mudskipper, PCR, Streptococcus dysgalactiae

ABSTRACT

Streptococcus dysgalactiae, the causative agent of haemorrhagic disease, is responsible for most economic loss in the productivity in cultured mudskipper (Pseudapocryptes elongatus) in the Mekong Delta, Vietnam. The reasons for ineffective treatment of the disease include slow, inaccurate and cost effective diagnosis procedure. To overcome this matter, a polymerase chain reaction (PCR) procedure using a primer pair STRD-DyI and dys-16S-23S-2 to detect a specific 16S-23S rDNAregion of S. Dysgalactiae (Hassan et al., 2003) was optimized for detection of S. dysgalactiae bacteria in mudskipper. This PCR procedure amplify a specific product of 259 bp by using DNA template extracted from bacteria cultured in brain heart infusion broth. The optimized protocol has detection limit approximately of 50 ng DNA and the specificity was tested with common pathogenic bacteria in fish such as Streptococcus agalactiae, Aeromonas hydrophila, Vibrio parahaemolyticus, Edwardsiela ictaluri and Flavobacterium columnare. The application of this protocol was examined with 9 strains of S. dysgalactiae which were isolated from haemorrhagic diseased mudskippers from different farms. The obtained results suggested that optimized protocol can be used for early, accurate and less expensive diagnosis of S. dysgalactiae in mudskipper. In addition, the time to diagnose using this PCR procedure is shorter (1/4 time) than conventional bio-chemical method.

TÓM TẮT

Bệnh xuất huyết do vi khuẩn Streptococcus dysgalactiae đã và đang gây nhiều thiệt hại đến năng suất cá bống kèo (Pseudapocryptes elongatus) nuôi ở Đồng bằng sông Cửu Long. Nguyên nhân quan trọng ảnh hưởng đến hiệu quả điều trị là do chẩn đoán tác nhân gây bệnh chậm, thiếu chính xác và tốn kém. Để khắc phục tình trạng này, quy trình PCR sử dụng hai đoạn mồi STRD-DyI/dys-16S-23S-2 khuếch đại vùng gen 16S-23S rDNA đặc hiệu của vi khuẩn S. dysgalactiae (Hassan et al., 2003) được chuẩn hóa để chẩn đoán nhanh S. dysgalactiae gây bệnh xuất huyết trên cá bống kèo. Qui trình khuếch đại sản phẩm PCR là 259 bp sử dụng mạch khuôn là DNA ly trích từ vi khuẩn nuôi tăng sinh trong môi trường brain heart infusion broth. Qui trình sau khi tối ưu hóa có độ nhạy là 50 ng DNA và được kiểm tra tính đặc hiệu với một số loài vi khuẩn gây bệnh trong thủy sản như Streptococcus agalactiae, Aeromonas hydrophila, Vibrio parahaemolyticus, Edwardsiela ictaluri và Flavobacterium columnare. Tính ứng dụng của qui trình được kiểm tra với 9 chủng vi khuẩn phân lập từ những mẫu cá bống kèo của bệnh xuất huyết thu ở nhiều trại khác nhau. Kết quả cho thấy qui trình có thể sử dụng để phát hiện tác nhân gây bệnh xuất huyết trên cá bống kèo sớm, chính xác và giảm chi phí. Thời gian chẩn đoán ngắn hơn (khoảng 1/4 lần) so với phương pháp sinh hóa.

Các bài báo khác
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...