Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
23(3) (2018) Trang: 1-19
Tạp chí: Mathematical and Computational Applications

We propose numerical algorithms which can be integrated with modern computer algebra systems in a way that is easily implemented to approximate the sine and cosine functions with an arbitrary accuracy. Our approach is based on Taylor's expansion about a point having a form of $kp$, $k\in\mathbb{Z}$ and $p=\pi/2$, and being chosen such that it is closest to the argument. A full error analysis, which takes advantage of current computer algebra systems
in approximating~$\pi$ with a very high accuracy, of our proposed methods is provided. A numerical integration application is performed to demonstrate the use of algorithms. Numerical and graphical results are implemented by MAPLE.

Các bài báo khác
23(4) (2018) Trang: 1-11
Tác giả: Lê Phương Quân
Tạp chí: Mathematical and Computational Applications
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...