Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
32 (2019) Trang: 1-13
Tạp chí: Arabian Journal of Mathematics

A geometric construction of a Bézier curve is presented by a unifiable way from the mentioned literature with some modification. A closed-form solution to the inverse problem in cubic Bézier-spline interpolation will be obtained. Calculations in the given examples are performed by a Maple procedure using this solution.

Các bài báo khác
23(4) (2018) Trang: 1-11
Tác giả: Lê Phương Quân
Tạp chí: Mathematical and Computational Applications
23(3) (2018) Trang: 1-19
Tạp chí: Mathematical and Computational Applications
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...