Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 38-47
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 05/08/2016

Ngày chấp nhận: 27/10/2016

 

Title:

Estimation of water holding capacity and some physical properties of cultivated soils at Phu Quoc district, Kien Giang province

Từ khóa:

Nước hữu dụng, Phú Quốc, rau màu, sầu riêng, tiêu

Keywords:

Available water, Phu Quoc, vegetable, durian, black pepper

ABSTRACT

The research was carried out to evaluate physical soil properties, soil water holding capacity and variation of available water in the dry season in typical agricultural soils (black pepper, durian and vegetable growing soils) at Phu Quoc district, Kien Giang province. The studied results showed that the soils have coarse texture (sandy loam) and high staturated hydraulic conductivity (81-2,285 mm/hour). In general, the bulk density of the studied soils (1.29 – 1.50 g/cm3) tended to increase over depths, whilst soil porosity (40.7 – 50.8%) tended to decline over depths. Soil available water content of the top soil layer (0-20 cm) in the dry season (end of December to March) was very low (27.1 – 30.5%) in January. The total available water within the depth of 100cm was below 30% (300 mm/m); therefore, the water holding and supplying capacity of the soils were low.

TÓM TẮT

Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá một số đặc tính vật lý đất, khả năng giữ nước và biến động tổng lượng nước hữu dụng trong mùa khô của đất canh các nông nghiệp điển hình (đất trồng tiêu, sầu riêng và hoa màu) tại huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Kết quả nghiên cứu cho thấy đất có sa cấu thô (thịt nhẹ pha cát), tính thấm cao (81 – 2285 mm/giờ) và khả năng giữ nước của đất kém (25 – 37%). Dung trọng của đất (1.29 – 1.50 g/cm3) có xu hướng tăng theo độ sâu và độ xốp của đất (40.7 – 50,8%) giảm theo độ sâu. Lượng nước hữu dụng của tầng đất mặt (0 - 20 cm) trong mùa khô (cuối tháng 12 đến tháng 3) rất thấp (27.1 – 30.5%). Tổng lượng nước hữu dụng của độ sâu 100 cm đất dưới 30% (300 mm/m), do đó khả năng giữ và cung cấp nước của đất thấp.

Trích dẫn: Lê Văn Khoa, Trần Kim Tính, Lê Quang Minh, Trần Bá Linh và Nguyễn Văn Quí, 2016. Đánh giá khả năng giữ nước và một số đặc tính vật lý đất trên một số cây trồng tại huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số chuyên đề: Nông nghiệp (Tập 4): 38-47.

Các bài báo khác
Số 26 (2013) Trang: 219-226
Tải về
Số 26 (2013) Trang: 227-236
Tải về
Số 18b (2011) Trang: 272-283
Tải về
Số 18b (2011) Trang: 284-294
Tải về
Số 21b (2012) Trang: 78-86
Tải về
Số 23a (2012) Trang: 79-88
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...