Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 26 (2013) Trang: 219-226
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 27/02/2013

Ngày chấp nhận: 20/06/2013

 

Title:

Soil stability classification and factors influencing to the soil structural stability of alluvial soils in the Mekong Delta, Vietnam

Từ khóa:

Kết cấu đất, cấu trúc đất,  độ bền cấu trúc đất, đất phù sa

Keywords:

Soil aggregates, soil structure, soil structural  stability, alluvial soils

ABSTRACT

The study subject was conducted to determine stability quotient of soil structure and to identify the factors which are affecting the formation and development of soil structure on alluvial major soil group in the Mekong Delta, Vietnam. Five typical soil types of alluvial major soil group in the Mekong Delta were selected for study. One hundred soil samples were taken for laboratory analysis of the soil aggregate and structural stability and some soil physio-chemical properties related. Fifty households was also interviewed in the study locations. The results showed that organic matter is considered as the main factor strongly influencing to the soil aggregate and structural stability compared to soil texture, Ca and CEC in soil horizon. For improving the soil structural stability and structure development, in cultivation practices and land use, it is necessary to recommend using organic fertilizer. The soil aggregate stability (stability index, SI) varies in the range of 0,23 to 2,38 and soil structural stability (stability quotient, SQ) changes from 22,43 to 184,13. The soil structural stability of alluvial major soil group can initially be grouped  into 03 classes: low (<60), moderate (60-85), and high (> 85).

TóM TắT

Nghiên cứu được thực hiện với mục đích phân hạng độ bền cấu trúc đất (SQ) và xác định các yếu tố ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển cấu trúc đất của nhóm đất phù sa ở đồng bằng sông Cửu Long. Năm loại đất điển hình thuộc nhóm đất phù sa ven sông và xa sông được chọn cho mục đích nghiên cứu. Với số lượng 100 mẩu đất được lấy và phân tích các chỉ số độ bền cấu trúc đất và các đặc tính hóa lý đất liên quan. Năm mươi hộ nông dân trong vùng nghiên cứu cũng được phỏng vấn để đánh giá các mặt ảnh hưởng đến sự phát triển cấu trúc đất. Kết quả nghiên cứu cho thấy chất hữu cơ được xác định là yếu tố có ảnh hưởng quyết định đến sự biến động độ bền kết cấu và cấu trúc đất so với sa cấu, Ca và CEC trong đất. Để cải thiện độ bền cấu trúc đất và tạo cho kết cấu đất phát triển trong canh tác và sử dụng đất cần khuyến khích bón thêm phân hữu cơ cho đất.  Độ bền cấu trúc đất phù sa ở đồng bằng sông Cửu Long có giá trị khá biến động, chỉ số độ bền kết cấu đất (SI) thay đổi từ 0,23 - 2,38 và chỉ số độ bền cấu trúc đất (SQ) từ 22,43 - 184,13. Độ bền cấu trúc nhóm đất phù bước đầu có thể phân cấp thành 03 mức độ: Thấp (<60), Trung bình (60 - 85) và Cao (>85).

Các bài báo khác
Số 26 (2013) Trang: 227-236
Tải về
Số 18b (2011) Trang: 272-283
Tải về
Số 18b (2011) Trang: 284-294
Tải về
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 38-47
Tải về
Số 21b (2012) Trang: 78-86
Tải về
Số 23a (2012) Trang: 79-88
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...