Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 26 (2013) Trang: 227-236
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 27/02/2013

Ngày chấp nhận: 20/06/2013

 

Title:

Agro-ecological zoning according to hydrology, pedology and present land use for coastal districts in Ben Tre province

Từ khóa:

Kịch bản biến đổi khí hậu, mực nước biển dâng, phân vùng sinh thái nông nghiệp, hiện trạng sử dụng đất

Keywords:

Climate change scenario, sea level rise, agri- ecological zoning, present land use

ABSTRACT

This research was implemented at the coastal districts in Ben Tre province (Ba Tri, Binh Dai and Thanh Phu) based on the evolution of hydrology (salinity and saline intrusion) according to climate change scenario of B1 and A1F1, pedology and present land use are selected as main factors for zoning at current condition, in 2020 and 2050. Soil survey has also been done at 25 sites by augering for testing and 25 households concurrently investigated in the study area. The results showed that having 3 agro-ecological zones were determined: (1) Fresh water ecological zone; (2) Brackish water ecological zone; and (3) Saline water ecological zone. Due to the negligible change of hydrology in 2020, the agro-ecological zones at current time and in 2020 will be the same. In 2050, sea level rises to 33 cm driving the strongly saline intrusion to the land, consequently reducing 30% area of freshwater ecology and increasing 30% area of brackish water ecology and saline water ecology is almost stable. To enhance the effects of response and adaptation to the climate change, the detailed researches of changing on soil quality, the selection of land use planning and suitable farming systems need to be done in the impacted area.

TóM TắT

Nghiên cứu được thực hiện tại các huyện ven biển thuộc tỉnh Bến Tre (Ba Tri, Bình Đại và Thạnh Phú) trên cơ sở sự thay đổi của thủy văn (độ mặn và xâm nhập mặn) theo kịch bản biến đổi khí hậu B1 và A1F1, thổ nhưỡng và hiện trạng canh tác của vùng nghiên cứu được chọn làm tiêu chí phân vùng sinh thái nông nghiệp trong điều hiện hiện tại, ở năm 2020 và 2050. Nghiên cứu đã khảo sát đất kiểm chứng với 25 mũi khoan và điều tra 25 nông hộ trong vùng. Kết quả nghiên cứu cho thấy có 3 vùng sinh thái nông nghiệp được xác lập: (1) Vùng sinh thái nước ngọt; (2) Vùng sinh thái nước lợ; và (3) Vùng sinh thái nước mặn. Do sự thay đổi thủy văn không đáng kể ở năm 2020 nên phân vùng sinh thái nông nghiệp ở hiện tại và năm 2020 giống nhau. Đến năm 2050, nước biển dâng 33 cm, mặn xâm nhập sâu vào đất liền nên làm giảm 30% diện tích vùng sinh thái nước ngọt và tăng 30% diện tích vùng sinh thái nước lợ. Vùng sinh thái nước mặn thay đổi không đáng kể. Để nâng cao hiệu quả của công tác ứng phó và thích nghi với BĐKH, cần nghiên cứu sâu về sự thay đổi tính chất đất, cũng như tiến hành quy hoạch và xác định các mô hình canh tác thích nghi trong vùng bị ảnh hưởng.

Các bài báo khác
Số 26 (2013) Trang: 219-226
Tải về
Số 18b (2011) Trang: 272-283
Tải về
Số 18b (2011) Trang: 284-294
Tải về
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 38-47
Tải về
Số 21b (2012) Trang: 78-86
Tải về
Số 23a (2012) Trang: 79-88
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...