Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 30 (2014) Trang: 8-14
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 12/08/2013

Ngày chấp nhận: 26/02/2014

 

Title:  

Analysising factors affecting online shopping behavior of consumers in Can Tho city

Từ khóa:

Hành vi, mua sắm, mua sắm trực tuyến

Keywords:

Behavior, shopping, online shopping

ABSTRACT

The objective of this study was to determine the factors affecting online shopping behavior of consumers in Can Tho city. Research data was collected from 130 consumers (100 online shopping consumers and 30 off-line shopping consumers). Factor analysis, regression analysis and discriminant analysis methods were used to determine factors affecting online shopping behavior of consumers in Can Tho city. Research results showed that factors such  as financial and product risk, diverse selection of goods, belief, responsiveness of the site, the time risk, the comfort, the convenience, price affect the consumers decision to continue (or begin) online shopping. In particular, the comfort factor had the greatest impact to the online shopping behavior.

TóM TắT

Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm xác định các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi mua sắm trực tuyến của người tiêu dùng thành phố Cần Thơ. Số liệu nghiên cứu được thu thập từ 130 người tiêu dùng (100 người có mua sắm trực tuyến và 30 người không có mua sắm trực tuyến). Phương pháp phân tích nhân tố, phân tích hồi qui đa biến và phân tích phân biệt được sử dụng để xác định các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi mua sắm trực tuyến của người dân thành phố Cần Thơ. Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra nhân tố rủi ro về tài chính và sản phẩm, đa dạng về lựa chọn hàng hóa, niềm tin, tính đáp ứng của trang web, rủi ro về thời gian, sự thoải mái, sự thuận tiện, giá cả có ảnh hưởng đến việc quyết định tiếp tục (hoặc bắt đầu) mua sắm trực tuyến của người tiêu dùng. Trong đó, nhân tố sự thoải mái tác động lớn nhất đến hành vi mua sắm trực tuyến.

Các bài báo khác
Số 28 (2013) Trang: 117-123
Tải về
Số 42 (2016) Trang: 91-98
Tải về
1 (2013) Trang: 132
Tạp chí: Hội nghị Khoa học Sinh viên - Học viên cao học - Nghiên cứu sinh khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...