Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 42 (2016) Trang: 91-98
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 04/11/2015

Ngày chấp nhận: 29/02/2016

Title:

Factors affecting the attractiveness of tourism resources in Phong Dien district, Can Tho city

Từ khóa:

Sự hấp dẫn, tài nguyên du lịch, giá trị lịch sử, huyện Phong Điền

Keywords:

Attractiveness, Phong Dien district, tourism resources, value of history

ABSTRACT

This study is aimed to determine the factors affecting the attractiveness of tourism resources in Phong Dien district, Can Tho city. Research data from the study were collected from 116 domestic and foreign tourists visitting and experiences in Phong Dien district. The methods of exploratory factor analysis (EFA) and multiple regression (MLR) were used. The study results showed that there are 4 factors affecting the attractiveness of tourism resources in Phong Dien including: value of history, value of spirituality, value of arts and value of ecology. The value of history, in particular, is the highest impact factor to the appeal of tourism resources in Phong Dien district.

TÓM TẮT

Mục tiêu của nghiên cứu là xác định các nhân tố ảnh hưởng đến sự hấp dẫn của tài nguyên du lịch (TNDL) huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ. Số liệu của nghiên cứu được thu thập từ 116 du khách trong và ngoài nước đến tham quan và trải nghiệm du lịch Phong Điền. Thông qua ứng dụng mô hình phân tích nhân tố (EFA) kết hợp phân tích hồi quy đa biến (MLR), nghiên cứu cho thấy có 4 nhân tố ảnh hưởng đến sự hấp dẫn của TNDL huyện Phong Điền là: Giá trị lịch sử, Giá trị tâm linh, Giá trị nghệ thuật và Giá trị sinh thái. Trong đó, nhân tố Giá trị lịch sử có tác động mạnh nhất đến sự hấp dẫn của TNDL huyện Phong Điền.

Các bài báo khác
Số 28 (2013) Trang: 117-123
Tải về
Số 30 (2014) Trang: 8-14
Tải về
1 (2013) Trang: 132
Tạp chí: Hội nghị Khoa học Sinh viên - Học viên cao học - Nghiên cứu sinh khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...