Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 45 (2016) Trang: 33-42
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 28/04/2016

Ngày chấp nhận: 29/08/2016

 

Title:

An effective desalination technology for fresh water supply to rural villages in Mekong Delta region

Từ khóa:

Thẩm thấu ngược, điện thẩm tách, hệ thống khử mặn, nước ngầm nhiễm mặn

 

Keywords:

Reverse osmosis, electrodialysis, desalination systems, brackish underground water

ABSTRACT

Due to intensive drought and saltwater intrusion, this paper is devoted to analysis, evaluation and selection on the most effective emerging desalination technologies for brackish underground water desalination in order to meet fresh water requirements of rural villages in Mekong Delta. Based on analysis and comparison on the desalination technologies used in Vietnam and worldwide in context of rural villages in Mekong Delta, the paper demonstrated that electrodialysis technology has a greatest potential for application.

TÓM TẮT

Trong tình hình hạn và xâm nhập mặn như hiện nay, nghiên cứu này sẽ phân tích, đánh giá và lựa chọn loại công nghệ khử mặn hiệu quả nhất để làm ngọt hóa nguồn nước ngầm đang bị nhiễm mặn, nhằm đảm bảo việc cấp nước sinh hoạt một cách đầy đủ và an toàn cho các cụm dân cư nông thôn Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Với việc kết hợp phân tích, so sánh các loại công nghệ khử mặn đang được sử dụng rộng rãi tại Việt Nam và trên thế giới, trong điều kiện và hoàn cảnh của ĐBSCL, nghiên cứu chỉ ra rằng công nghệ điện thẩm tách (Electrodialysis –  ED) có tiềm năng ứng dụng cao nhất.

Trích dẫn: Phạm Văn Hoàn và Trần Thị Thanh Khương, 2016. Công nghệ khử mặn hiệu quả cấp nước sinh hoạt cho các cụm dân cư nông thôn Đồng bằng sông Cửu Long. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 45a: 33-42.

Các bài báo khác
5 (2014) Trang: 608-616
Tạp chí: IEEE Transactions on Sustainable Energy
1 (2014) Trang:
Tạp chí: IEEE PES Innovative Smart Grid Technologies Europe
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...