Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
5 (2014) Trang: 608-616
Tạp chí: IEEE Transactions on Sustainable Energy
Liên kết:

This paper suggests a novel approach to the problem of online optimal control of reactive sources in wind power plants (WPPs). Based on measurements tracking the actual conditions of each wind generator and the settings of transformers and compensation equipment within the WPP facility, the key idea is to incorporate reactive power optimization into a global WPP's control loop so that it can be used online to determine the optimal distribution of reactive power, which is needed to meet grid code requirements, among the available Var sources. The optimization problem is handled using an enhanced version of the mean-variance mapping optimization algorithm. A test case, based on a representative offshore WPP, is presented to demonstrate the effectiveness of the proposed control strategy.

Các bài báo khác
Số 45 (2016) Trang: 33-42
Tải về
1 (2014) Trang:
Tạp chí: IEEE PES Innovative Smart Grid Technologies Europe
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...