Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
232 (2018) Trang: 35-39
Tạp chí: Tạp chí KHKT Chăn nuôi
Liên kết:

Nghiên cứu này được thực hiện trên 150 con chó Vện 6-14 tháng tuổi tại các nông hộ tại tỉnh Cà Mau nhằm ghi nhận một số tính trạng về đặc điểm ngoại hình của chó Vện. Kết quả cho thấy chó Vện có 4 kiểu màu lông, có 3 kiểu tai, trong đó có 62% tổng đàn có 2, 4 hoặc 6 móng đeo và 32% tổng đàn có đốm lưỡi. Khối lượng của chó trưởng thành (12-14 tháng tuổi) khoảng 11 kg/con và mỗi chó có khoảng 8 vú. Nhìn chung các chiều đo của chó Vện được và cái là tương đương nhau. Đây là chỉ là những thông số ban đầu về chó Vện, làm tiền đề cho những nghiên cứu tiếp theo về chó Vện.

Các bài báo khác
 

CTUJoS indexed by Crossref

Vietnamese | English


BC thường niên 2019


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...