Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
252 (2019) Trang: 15-20
Tạp chí: Tạp chí KHKT Chăn nuôi
Liên kết:

Nghiên cứu được thực hiện nhằm xác định các chỉ số cơ bản trong công thức máu của chó Vện ở ĐBSCL, Việt Nam. Tổng số 30 mẫu máu chó ở tại ba thời điểm khác nhau là 1, 6 và 12 tháng tuổi được thu thập. Một số chỉ tiêu sinh lý máu được phân tích bằng máy huyết học CELLTAC α. Kết quả nghiên cứu cho thấy có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về các chỉ số huyết học RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, WBC và PLT giữa các nhóm tuổi ở chó Vện (Psố chỉ số đường huyết được ghi nhận, đặc biệt là PLT. Mối tương quan chặt chẽ giữa các chỉ số huyết học cũng được tìm thấy trong nghiên cứu này. Đây là nghiên cứu cơ bản, làm nền tảng cho các nghiên cứu tiếp theo về chó Vện và chó nhà Việt Nam trong tương lai.

Các bài báo khác
232 (2018) Trang: 35-39
Tạp chí: Tạp chí KHKT Chăn nuôi
 

CTUJoS indexed by Crossref

Vietnamese | English


BC thường niên 2019


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...