Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
3 (2016) Trang: 190-192
Tác giả: Lê Quang Anh
Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo nghiên cứu khoa học về công tác GDTC các trường ĐH, CĐ khu vực ĐBSCL mở rộng lần thứ ba năm 2016
Liên kết:

Trường Đại học Cần Thơ là cơ sở đào tạo đại học và sau đại học trọng điểm của Nhà nước ở Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), là trung tâm văn hóa - khoa học kỹ thuật của vùng. Nhiệm vụ chính của trường là đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Thực hiện mục tiêu của giáo dục đại học theo điều 5, Luật GDĐH 2012: “Đào tạo nhân lực, nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài; nghiên cứu khoa học, công nghệ tạo ra tri thức, sản phẩm mới, phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế … ” Bộ môn Giáo dục Thể chất là đơn vị trực thuộc trường có nhiệm vụ giảng dạy giáo dục thể chất không chuyên cho các ngành và đào tạo giáo viên giáo dục thể chất có năng lực, phẩm chất chính trị và chuyên môn vững vàng phục vụ cho nhiệm vụ phong trào, giảng dạy ở các trường phổ thông, cao đẳng và đại học trong khu vực ĐBSCL. Trong xu thế hội nhập và phát triển, Bộ môn Giáo dục Thể chất coi việc đẩy mạnh và nâng cao chất lượng đào tạo sinh viên là nhiệm vụ quan trọng và cấp bách. Gần đây, Bộ môn có quan tâm đến công tác nghiên cứu khoa học, cải tiến phương pháp giảng dạy để nâng cao chất lượng chuyên môn. Tuy có nhiều đề tài nghiên cứu nhưng đến nay Bộ môn vẫn chưa có công trình nghiên cứu nào về đánh giá thực trạng việc đánh giá môn học môn giáo dục thể chất của sinh viên chuyên ngành giáo dục thể chất tại Trường Đại học Cần Thơ. Để có cơ sở xác định và đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng trong việc dạy và học trong đó có những cách đánh giá kết quả môn học cho sinh viên tốt hơn khi học môn giáo dục thể chất tại Trường Đại học Cần Thơ. Trong bối cảnh như vậy, tôi cố gắng làm một khảo sát “Về thực trạng việc đánh giá môn học chuyên ngành giáo dục thể chất [điền kinh và Bóng chuyền nâng cao]cho sinh viên giáo dục thể chất tại trường Đại học Cần Thơ”

Các bài báo khác
Tập 54, Số 3 (2018) Trang: 193-200
Tải về
1 (2018) Trang: 220-224
Tác giả: Lê Quang Anh
Tạp chí: KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC TOÀN QUỐC VỀ CÔNG TÁC GDTC VÀ TDTT TRONG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2018
02 (2015) Trang: 1-5
Tác giả: Lê Quang Anh
Tạp chí: KỶ YẾU HỘI THẢO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VỀ CÔNG TÁC GIÁO DỤC THỂ CHẤT TRONG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG KHU VỰC ĐBSCL NĂM 2015
178 (2013) Trang: 42-46
Tác giả: Lê Quang Anh
Tạp chí: Hôi nghi khoa hoc Giao duc thê chât cac trương Đai hoc va Cao đăng ĐBSCL lân thư nhât - 2014
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...