Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
1 (2018) Trang: 220-224
Tác giả: Lê Quang Anh
Tạp chí: KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC TOÀN QUỐC VỀ CÔNG TÁC GDTC VÀ TDTT TRONG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2018
Liên kết:

Nghị quyết 29-NQ/TW đã xác định quan điểm chỉ đạo: “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo là đổi mới những vấn đề lớn, cốt lõi, cấp thiết, từ quan điểm, tư tưởng chỉ đạo đến mục tiêu, nội dung, phương pháp, cơ chế, chính sách, điều kiện đảm bảo thực hiện”. Về mục tiêu giáo dục đại học, Nghị quyết 29-NQ/TW đã chỉ rõ: “Đối với giáo dục đại học, tập trung đào tạo nhân lực trình độ cao, bồi dưỡng nhân tài, phát triển phẩm chất và năng lực tự học, tự làm giàu tri thức, sáng tạo của người học”. [2]

Trường Đại học Cần Thơ qua 50 năm xây dựng và phát triển đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật. Một trong những thành tựu nổi bật đó là đào tạo nguồn nhân lực cho các địa phương trong vùng. Trong thời đại ngày nay, thời đại của nền kinh tế trí thức, nguồn lực con người là nhân tố quyết định đến sự phát triển kinh tế- xã hội và thế hệ trẻ chỉ thực sự trở thành động lực của sự phát triển kinh tế đất nước khi được giáo dục và đào tạo, được chuẩn bị thể lực tốt.[3] Công tác tuyển sinh năng khiếu TDTT là một trong những điều kiện để lựa chọn những nhân tố tích cực trong công tác đào tạo của ngành giáo dục thể chất tại trường Đại học Cần Thơ đáp ứng nguồn nhân lực cho các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Để có những đánh giá xác đáng và thực hiện hiệu quả cho công tác tuyển sinh năng khiếu ngành giáo dục thể chất chúng tôi tiến hành khảo sát thực trạng điểm tuyển sinh môn năng khiếu trong những năm gần đây (2012-2017) tại trường Đại học Cần Thơ.

Các bài báo khác
Tập 54, Số 3 (2018) Trang: 193-200
Tải về
3 (2016) Trang: 190-192
Tác giả: Lê Quang Anh
Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo nghiên cứu khoa học về công tác GDTC các trường ĐH, CĐ khu vực ĐBSCL mở rộng lần thứ ba năm 2016
02 (2015) Trang: 1-5
Tác giả: Lê Quang Anh
Tạp chí: KỶ YẾU HỘI THẢO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VỀ CÔNG TÁC GIÁO DỤC THỂ CHẤT TRONG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG KHU VỰC ĐBSCL NĂM 2015
178 (2013) Trang: 42-46
Tác giả: Lê Quang Anh
Tạp chí: Hôi nghi khoa hoc Giao duc thê chât cac trương Đai hoc va Cao đăng ĐBSCL lân thư nhât - 2014
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...