Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
44 (2013) Trang: 480-487
Tạp chí: Industrial Crops and Products

In absence or at low concentrations of plasticizer, high-temperature compression molded wheat gluten powder upon cooling vitrifies into a rigid material. Molding temperature (130–170 °C range), molding time (5–25 min range) and gluten powder moisture content (5.6–9.1% range) affect the mechanical properties of compression molded pieces. In this work, the relationship between the molding-induced gluten protein cross-linking and resulting mechanical properties was investigated as a function of the mentioned molding parameters. The flexural modulus was neither affected by any of the processing parameters nor by the resulting altered protein characteristics. In contrast, the strength and failure strain of samples prepared from gluten with the same moisture content increased with increasing degree of protein cross-linking and were maximal when compression molding for 5 min at 170 °C. Higher gluten powder moisture contents increased the cross-linking degree for molding at 130 and 150 °C. The protein network degraded and the related mechanical properties worsened with longer molding times at 170 °C. The extent of degradation increased when gluten powders with higher moisture content were molded.

 

CTUJoS indexed by Crossref

Vietnamese | English


BC thường niên 2019


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...