Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
88 (2014) Trang: 1159-1166
Tạp chí: Energy Conversion and Management

Soybean oil (56–80 g) was reacted with methanol (40–106 mL) to produce fatty acid methyl ester in the presence of 1–6% acetic acid under subcritical condition at 250 °C. Stirring and loading of the reaction system affected the yield and severity of the process. The presence of acetic acid improved the yield of FAME from 32.1% to 89.5% at a methanol to oil molar ratio of 20 mL/g. Acetic acid was found to act strongly as an acid catalyst and to some extent improved the solubility between oil and methanol. Reaction pressure higher than the supercritical pressure of methanol (7.85 MPa) was not required to achieve high FAME yield (89.5–94.8%) in short time (30–60 min).

Các bài báo khác
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...