Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
70 (2014) Trang:
Tạp chí: Energy
Liên kết:

This study provides an alternative way to produce biodiesel from low quality feedstock oil. Feedstock oil with high water and free fatty acid contents can be hydrolyzed into fatty acids using conventional methods or subcritical water processes. Fatty acids produced can be reacted with methanol to produce fatty acid methyl esters under conditions developed in this work, which is much milder than the supercritical methanol condition and without the use of catalyst. Using palmitic acid and oleic acid as the model free fatty acid, at 175–205 °C, 2.0–2.8 MPa and with a fatty acid:methanol:water ratio of 1:2:0.05 (w/w/w), a conversion of 96.5% can be achieved in 3–4 h. The method can be applied to feedstock with water content up to 15%.

Các bài báo khác
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...