Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số Công nghệ TT 2015 (2015) Trang: 168-178
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận:19/09/2015

Ngày chấp nhận: 10/10/2015

 

Title:

Automatic light-trap using sensors

Từ khóa:

Rầy nâu, Nilaparvala lugens, bẫy đèn, mạng cảm biến không dây

Keywords:

Brown Planthopper (BPH), Nilaparvala lugens, pest light-trap, Wireless Sensor Network (WSN)

ABSTRACT

Brown Planthopper (BPH) light-traps for observing and collecting infield data play the important role in pest management. Currently, these traps prove effective evidences in plant protection; however, some tasks relating to them require manual handling. Automatic mechanism light-traps are expected to replace the old ones to bring great supports for BPH prevention. This article proposes a new model of automatic sensor-based light-trap to continuously collect data. These new light-traps are adapted to form a wireless network so that they can automatically cooperate with each other. Collected data is analyzed constantly to provide instant warnings in case of high densities of BPH population. Periodically, all the data are aggregated at the control center for pest observing and predicting missions.

TÓM TẮT

Đặt bẫy đèn rầy nâu để quan sát, thu thập thông tin nhằm phản ứng nhanh, đưa ra các biện pháp xử lý kịp thời, đồng bộ là việc làm hết sức quan trọng. Các mô hình bẫy đèn hiện nay, tuy mức độ tự động hóa chưa cao, cũng đã mang đến sự hỗ trợ đắc lực cho công tác phòng tránh rầy. Bài viết này đề xuất mô hình bẫy đèn rầy nâu tự động dựa trên cảm biến. Một bẫy đèn được thiết kế tích hợp cho phép thu thập số liệu liên tục. Tập hợp các bẫy đèn tạo thành một mạng không dây tự động phối hợp làm việc với nhau. Số liệu được phân tích liên tục nhằm đưa ra cảnh báo tức thời trong trường hợp cấp độ nhiễm rầy thay đổi. Đồng thời, toàn bộ dữ liệu được tập trung về trung tâm điều hành nhằm phục vụ cho công tác theo dõi và dự báo trong tương lai.

 

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...