Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
6 (2017) Trang:
Tạp chí: Antioxidants
Liên kết:

In this study, different plant parts (barks, flowers, inner skins, kernels and leaves) of Castanea crenata (Japanese chestnut) were analyzed for total phenolic, flavonoid, and tannin contents. Antioxidant properties were evaluated by using 1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl (DPPH), 2,2-azinobis (3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid) diammonium salt (ABTS), reducing power, and β-carotene bleaching methods. The highest total phenolic and tannin contents were found in the inner skins (1034 ± 7.21 mg gallic acid equivalent/g extract and 253.89 ± 5.59 mg catechin equivalent/g extract, respectively). The maximum total flavonoid content was observed in the flowers (147.41 ± 1.61 mg rutin equivalent/g extract). The inner skins showed the strongest antioxidant activities in all evaluated assays. Thirteen phenolic acids and eight flavonoids were detected and quantified for the first time. Major phenolic acids were gallic, ellagic, sinapic, and p-coumaric acids, while the principal flavonoids were myricetin and isoquercitrin. The inner skin extract was further fractionated by column chromatography to yield four fractions, of which fraction F3 exhibited the most remarkable DPPH scavenging capacity. These results suggest that C. crenata provides promising antioxidant capacities, and is a potential natural preservative agent in food and pharmaceutical industries. 

Các bài báo khác
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...