Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
40(2se) (2018) Trang: 149-154
Tạp chí: Tap Chi Sinh hoc
Liên kết:

In this study, a comparative evaluation of total phenolic, total flavonoid, total tannin contents, and antioxidant activities of various extracts from Houttuynia cordata Thunb. (Saururaceae) was con-ducted. The solvents used in this study consisted of hexane, chloroform, acetonitrile, ethanol, methanol, and water. Results indicated that methanol extract possessed the highest total phenolic and total tannin contents (148.44 mg gallic acid equivalent/g extract and 30.11  mg catechin equivalent/g extract, respectively), while hexane extract presented the highest total flavo-noid content (71.11  mg rutin equivalent/g extract). Methanol extract showed the strongest antioxidant activities, followed by methanol extract in DPPH (1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl), ABTS [2,2′-azinobis-(3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid)], and reducing power methods. Gas chro-matography-mass spectrometry analysis detected twenty-four components in methanol extract with n-decanoic acid; decanoic acid, methyl ester; 3H-pyrazol-3-one,2,4-dihydro-2,4,5-trimethyl-; 2-undecanone as the major compounds. In comparison among six types of solvents, methanol extract constituted a promising source of antioxidant compounds and it was the most potential solvent for extracting bioactive compounds of H. cordata

Các bài báo khác
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...