Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 47 (2016) Trang: 8-15
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 12/04/2016

Ngày chấp nhận: 26/10/2016

 

Title:

Evaluation of methods to determine amino acid digestibility for growing guinea fowls

 

Từ khóa:

Gà Sao, nitơ tích lũy, tiêu hóa acid amin, tiêu hóa hồi tràng

Keywords:

Amino acid digestibility, guinea fowl, ileal digestibility, nitrogen retention

 

ABSTRACT

A comparative study was conducted to evaluate the apparent digestibility methods of amino acids and nutrients on growing Guinea fowls at 10 weeks of age. The experiment was a completely randomized design with three treatments and five replications. The treatments were total tract, caecetomised, and ileal digestibilities. The results showed that the apparent EE digestibility and nitrogen retention of intact birds were resemble with those of caecetomised birds (p>0.05). However, the apparent digestibility coefficients of CF, NDF and ADF were higher for the intact birds as compaired to those of the caecetomised birds (p<0.05). There were no statistically differences of the amino acid digestibilities between the intact and caecetomised birds (p>0.05). The amino acid digestibility values obtained of the intact birds were significantly higher (p<0.05) than ileal digestibilty values. The digestibility values of nine amino acids (isoleucine, lysine, methionine, histidine, threonine, valine, acid glutamic, tyrosine and proline) of intact birds were higher than those of caecetomised birds (p<0.05), while the digestibility values of other amino acids were equal (p>0.05).

TÓM TẮT

Thí nghiệm được tiến hành nhằm đánh giá các phương pháp nghiên cứu tỷ lệ tiêu hóa biểu kiến về acid amin và các dưỡng chất ở gà Sao tăng trưởng. Thí nghiệm được bố trí trên 60 con gà Sao 10 tuần tuổi theo thể thức hoàn toàn ngẫu nhiên trên 3 nghiệm thức tương ứng với 3 phương pháp xác định tỷ lệ tiêu hóa phương pháp tiêu hóa toàn phần (THTP), phương pháp tiêu hóa cắt bỏ manh tràng (THCMT) và phương pháp tiêu hóa hồi tràng (THHT), mỗi nghiệm thức được lặp lại 5 lần. Kết quả nghiên cứu cho thấy tỷ lệ tiêu hóa biểu kiến EE và nitơ tích lũy của THTP tương đương với THCMT (P>0,05). Tuy nhiên, tỷ lệ tiêu hóa CF, NDF và ADF của THTP cao hơn so với THCMT (P<0,05). Tỷ lệ tiêu hóa hầu hết các acid amin được xác định theo phương pháp THTP cao hơn phương pháp THHT (P<0,05). Tỷ lệ tiêu hóa 9 acid amin (isoleucine, lysine, methionine, histidine, threonine, valine, acid glutamic, tyrosine và proline) ở THTP cao hơn THCMT (p<0,05), trong khi đó các acid amin còn lại cho tỷ lệ tiêu hóa tương đương nhau (p>0,05).

Trích dẫn: Nguyễn Đông Hải và Nguyễn Thị Kim Đông, 2016. Đánh giá các phương pháp xác định tỷ lệ tiêu hóa biểu kiến acid amin và các dưỡng chất ở gà Sao tăng trưởng. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 47b: 8-15.

Các bài báo khác
Số 46 (2016) Trang: 8-16
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...