Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 05 (2017) Trang: 122-131
Tải về

Article info.

 

ABSTRACT

Received date: 05/07/2016

Accepted date: 30/03/2017

 

In this study, the extraction of phenolic compounds from Pouzolzia Zeylanica L. Benn was conducted by using pure water as a solvent. The optimal conditions for the extraction of three phenolic compounds such as polyphenols, flavonoids and tannins were determined by using response surface methodology (RSM). A central composite design (CCD) was applied to investigate the effects of three independent variables, namely the ratio of water-to-dried material (20:1 to 30:1, v/w), temperature (70 to 90°C) and time extraction (20 to 40 minutes). The dependent variables were total polyphenol content (TPC), total flavonoid content (TFC) and tannin content (TC). A second-order polynomial model was used for predicting the response. Optimized conditions for bioactive compounds extraction, water-to-dried material ratio, time and temperature extraction were 27 (v/w), 30 minutes and 81°C, respectively. The experimental values agreed with predicted values within a 95% confidence interval. Total polyphenol, flavonoid and tannin content extracted by these optimized conditions were achieved (921 mgGAE/100g dried material (DM), 563 mgQE/100g DM and 643 mgTAE/100g DM, respectively).

Keywords

Extraction, phenolic compounds, pouzolzia zeylanica L. benn, optimization, response surface methodology

Cited as: Tan, N. D., Viet, L. Q., Thanh, V. T., Thuy, N. M., 2017. Optimization of polyphenol, flavonoid and tannin extraction conditions from Pouzolzia zeylanica L. benn using response surface methodology. Can Tho University Journal of Science. Vol 5: 122-131.

Các bài báo khác
Số 06 (2017) Trang: 102-110
Tải về
Vol. 54, Special issue: Agriculture (2018) Trang: 54-61
Tải về
Vol. 11, No. 2 (2019) Trang: 97-105
Tải về
(2019) Trang:
Tạp chí: Hội nghị Khoa học An toàn Thực phẩm và An ninh Lương thực lần 3. Trường Đại học Công nghiệp thực phẩm Hồ Chí Minh, 2019
Số chuyên đề tháng 08/2018 (2018) Trang: 107-116
Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...