Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
17(3) (2018) Trang: 78-86
Tạp chí: Journal of Agriculture and Development
Liên kết:

Pouzolzia zeylanica is a kind of medicinal plant which is generally cultivated in Mekong Delta region. It owns many bioactive compounds that are known to possess antioxidant, antimicrobial and anticarcinogenic properties. This study aimed to optimize additional carrier concentration for spray drying of Pouzolzia zeylanica extract. Response Surface Methodology (RSM) with central composite design (CCD) was applied for optimization and investigation of the influence of maltodextrin (5±15%, w/v) and carrageenan gum (0.06±1.0%, w/v) concentration on the physicochemical characteristics of spray dried powder (bioactive compounds, moisture content as well as particle size distribution). The results showed that the optimum concentrations of maltodextrin and carrageenan gum were 8.8% w/v and 0.082% w/v, respectively. At these optimal conditions, the anthocyanin, flavonoid, polyphenol, tannin, moisture content and particle size of obtained spray dried powder were 5.77 mg cyanidin-3-glycoside equivalents (CE)/100 g; 29.49 mg quercetin equivalents (QE)/g; 28.35mg gallic acid equivalents (GAE)/g; 27.44 mg tannic acid equivalents (TAE)/g, 6.55% and 6.09 µm, respectively.

Các bài báo khác
Số 06 (2017) Trang: 102-110
Tải về
Số 05 (2017) Trang: 122-131
Tải về
Vol. 54, Special issue: Agriculture (2018) Trang: 54-61
Tải về
Vol. 11, No. 2 (2019) Trang: 97-105
Tải về
(2019) Trang:
Tạp chí: Hội nghị Khoa học An toàn Thực phẩm và An ninh Lương thực lần 3. Trường Đại học Công nghiệp thực phẩm Hồ Chí Minh, 2019
Số chuyên đề tháng 08/2018 (2018) Trang: 107-116
Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn
 

CTUJoS indexed by Crossref

Vietnamese | English


BC thường niên 2019


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...