Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Vol. 54, Special issue: Agriculture (2018) Trang: 54-61
Tải về

ARTICLE INFO

 

ABSTRACT

Received 23 May 2018
Revised 01 Aug 2018

Accepted 03 Aug 2018

 

The aim of this study was to investigative the effect of different growth stages of Pouzolzia zeylanica plant (young and mature plant) on bioactive compounds content (anthocyanin, flavonoid, polyphenol and tannin); the content of pigments (chlorophyll a, chlorophyll b, total chlorophyll and carotenoids); antioxidant activity through some measurable values such as antioxidant ability index (AAI), ferrous reducing ability power (FRAP) and scavenging capacity 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) radical; as well as the color parameters of stem and leaves (L*, a*, b* and DE). The results showed that the content of anthocyanin, flavonoid, polyphenol, chlorophyll a, chlorophyll b, total chlorophyll and carotenoids of young plant was higher than that of mature ones, and had statistically significant difference (P<0.05), but the content of tannin was not different between the two groups (P>0.05). There was no difference in antioxidant capacity between young and mature plants when  performed with scavenging free radical (DPPH) or total reducing power (AAI), but there was significant difference when performed with ferrous reducing ability power (FRAP) method. In addition, there were also statistically significant differences in average values of a* and bbetween young and mature, stem and leaves, and these two parameters were related to the content of anthocyanin, chlorophyll, carotenoid in Pouzolzia zeylanica plant.

KEYWORDS

Antioxidant activity, bioactive compounds, growth stage, pigments, Pouzolzia zeylanica

Cited as: Tan, N.D., Tuyen, V.T.X. and Thuy, N.M., 2018. Bioactive compounds, pigment content and antioxidant activity of pouzolzia zeylanica plant collected at different growth stages. Can Tho University Journal of Science. 54(Special issue: Agriculture): 54-61.

Các bài báo khác
Số 06 (2017) Trang: 102-110
Tải về
Số 05 (2017) Trang: 122-131
Tải về
Vol. 11, No. 2 (2019) Trang: 97-105
Tải về
(2019) Trang:
Tạp chí: Hội nghị Khoa học An toàn Thực phẩm và An ninh Lương thực lần 3. Trường Đại học Công nghiệp thực phẩm Hồ Chí Minh, 2019
Số chuyên đề tháng 08/2018 (2018) Trang: 107-116
Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...