Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Vol. 11, No. 2 (2019) Trang: 97-105
Tải về

Article info.

 

ABSTRACT

Received 10 Nov 2018
Revised 16 Mar 2019

Accepted 30 Jul 2019

 

Plants are a rich source of therapeutically active compounds such as antioxidants, antibiotics, pigments, vitamins, organic acids, glycosides, and other substances of particular importance to human life.  The present study was to analyze and compare the content of bioactive compounds (anthocyanin, flavonoid, polyphenol and tannin); pigments (chlorophyll a, chlorophyll b, total chlorophyll and carotenoids); and antioxidant activity in different parts of Pouzolzia zeylanica plant. The antioxidant activities were evaluated using three methods such as antioxidant ability index, ferrous reducing ability power, and scavenging capacity 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl radical. The results showed that the content of anthocyanin, flavonoid, polyphenol and tannin of young shoots was significantly (P<0.01) higher than that of other parts. In constrast, the content of pigments such as chlorophyll a, chlorophyll b, total chlorophyll and carotenoids of leaves was higher than that of young shoots, whole plants and stems. Besides, the antioxidant capacity of young shoots was also higher than that of leaves, whole plants and stems when performed with three assay methods. It was a correlation between the content of bioactive compounds and antioxidant activities of different parts of Pouzolzia zeylanica plant.

Keywords

Antioxidant activity, bioactive compounds, leaves, pigments, stems, whole plants of Pouzolzia zeylanica, young shoots

Cited as: Tan, N.D., Tuyen, V.T.X. and Thuy, N.M., 2019. Comparative analysis of the bioactive compound, pigment content and antioxidant activity in different parts of Pouzolzia zeylanica plant. Can Tho University Journal of Science. 11(2): 97-105.

Các bài báo khác
Số 06 (2017) Trang: 102-110
Tải về
Số 05 (2017) Trang: 122-131
Tải về
Vol. 54, Special issue: Agriculture (2018) Trang: 54-61
Tải về
(2019) Trang:
Tạp chí: Hội nghị Khoa học An toàn Thực phẩm và An ninh Lương thực lần 3. Trường Đại học Công nghiệp thực phẩm Hồ Chí Minh, 2019
Số chuyên đề tháng 08/2018 (2018) Trang: 107-116
Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...