Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Chờ xuất bản
Bài báo - Tạp chí
Số 46 (2016) Trang: 40-50
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 24/05/2016

Ngày chấp nhận: 28/10/2016

 

Title:

Using SWOT analysis and QSPM to formulate and choose business strategies: the case Minh Phu Hau Giang Seafood Corporation toward 2020

Từ khóa:

Hoạch định chiến lược, phân tích SWOT, QSPM, Minh Phú Hậu Giang

Keywords:

Strategic planning, SWOT analysis, QSPM, Minh Phu Hau Giang

ABSTRACT

The research is focused on analyzing the business situation of Minh Phu Hau Giang Seafood Joint Stock Company from 2013 to 2015. It first was an analysis of the company’s inside and outside environments in order to find out its strengths (S) and weaknesses (W) and to identify opportunities (O) and threats (T) affecting its business operations. The primary and secondary data together with the analytical method of SWOTwere used to form strategic groups SO, ST, WO, and WT. Through the quantitative strategic planning matrix (QSPM), some strategies toward 2020 were formulated for Minh Phu Hau Giang to reach the aims of expansion, development and becoming proactive in the market with increasingly severe competitions.

TÓM TẮT

Nội dung nghiên cứu tập trung phân tích thực trạng hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Thủy sản Minh Phú Hậu Giang từ năm 2013 đến 2015. Trên cơ sở đó, đề tài tập trung phân tích môi trường bên trong, bên ngoài công ty tìm ra những điểm mạnh, điểm yếu bên trong công ty và xác định các cơ hội, thách thức tác động đến hoạt động kinh doanh của công ty. Từ các số liệu sơ cấp và thứ cấp kết hợp với kỹ thuật phân tích điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức (SWOT) để hình thành các nhóm chiến lược SO, ST, WO, WT. Thông qua ma trận hoạch định chiến lược có thể định lượng (QSPM) đã hình thành những chiến lược cần thực hiện cho Minh Phú Hậu Giang đến năm 2020, nhằm mục đích mở rộng, phát triển và tạo thế chủ động trên thị trường ngày càng cạnh tranh khốc liệt như hiện nay.

Trích dẫn: Lê Bảo Toàn và Bùi Văn Trịnh, 2016. Vận dụng ma trận SWOT và QSPM để xây dựng và lựa chọn chiến lược kinh doanh: Trường hợp chiến lược kinh doanh đến năm 2020 cho công ty cổ phần thủy sản Minh Phú Hậu Giang. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 46d: 40-50.

Các bài báo khác
2 (2019) Trang: 3-12
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...