Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
2 (2019) Trang: 3-12
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Liên kết:

Quản lý rủi ro chuỗi cung ứng đã nhận được sự chú ý ngày càng tăng và trở thành một lĩnh vực nghiên cứu ngày càng phổ biến trong thời gian gần đây. Phát triển kinh doanh bền vững đã trở thành lĩnh vực tập trung chủ yếu cho các chuỗi cung ứng do tăng lợi thế cạnh tranh và toàn cầu hóa. Mục đích của nghiên cứu này là tổng quan tài liệu liên quan đến quản lý rủi ro chuỗi cung ứng và xác định phương pháp hoặc cách tiếp cận được sử dụng trong việc xác định và đánh giá các rủi ro xảy ra trong chuỗi cung ứng sản phẩm nông nghiệp. Sử dụng phương pháp phân tích nội dung, đánh giá tài liệu, kết quả nghiên cứu cho thấy rủi ro chuỗi cung ứng sản phẩm nông nghiệp là những rủi ro được xác định bởi một số vấn đề như bảo vệ môi trường, hạn chế sử dụng tài nguyên thiên nhiên, tuân thủ chính sách, truy suất và minh bạch nguồn gốc sản phẩm, nhân quyền, an sinh xã hội và hiệu quả kinh tế. Bên cạnh đó cũng có thể thấy đây là lĩnh vực cần được nghiên cứu thêm về thực nghiệm nhằm mục đích cung cấp sự hiểu biết về các xu hướng quản lý rủi ro hiện tại trong chuỗi cung ứng. 

Các bài báo khác
Số 46 (2016) Trang: 40-50
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...