Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
4 (2018) Trang: 15-20
Tạp chí: Công thương

trong bài viết này, tác giả tập trung nghiên cứu các quy định pháp luật về thuế thu nhập cá nhân đối với tiền công, tiền lương, cụ thể là các loại thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân từ tiền công, tiền lương; các quy định về giảm trừ gia cảnh và người phụ thuộc, nguyên tắc, điều kiện giảm trừ, đối tượng được giảm trừ, mức giảm trừ...Ngoài ra, quy định pháp luật về phương pháp xác định thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền công ,tiền lương cũng được người viết tập trung nghiên cứu và phân tích cụ thể . 

Các bài báo khác
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...