Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
5 (2018) Trang: 11-16
Tạp chí: Công thương

TRong bài viết này, người viết đã khái quát những kết quả đạt được khi thực hiện pháp luật về thuế thu nhập cá nhân đối với tiền công, tiền lương. Người viết cũng nêu những tồn tại bất cập và những nguyên nhân dẫn đến tồn tại đó. Trên cơ sở đó, người viết đề xuất một số giải pháp theo quan điểm cá nhân để góp phần hoàn thiện pháp luật về thuế thu nhập cá nhân đối với tiền công, tiền lương hiện nay.

Các bài báo khác
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...