Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 48 (2017) Trang: 77-86
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 07/06/2016

Ngày chấp nhận: 28/02/2017

 

Title:

Solutions for developing salt production and business in Ben Tre province until 2020

Từ khóa:

Hiệu quả sản xuất, kênh tiêu thụ muối, tỉnh Bến Tre

Keywords:

Ben Tre province, production efficiency, salt marketing channel

ABSTRACT

The study was conducted to suggest solutions to develop salt production and business in Ben Tre province. The data were collected from 159 observations involved in the marketing channels. The methods of data analysis comprised descriptive statistics, analysis of marketing channels, the cost-benefit analysis and financial ratios to evaluate the performance of salt farmers. The results showed that the retailers gained the highest profit margin, and followed by non-specialized salt wholesalers, processing companies, salt-specialized wholesalers and collectors, while salt farmers were lost due to high production costs. In addition, some suggestions were proposed to enhance the efficiency of salt industry in Ben Tre province regarding planning of salt-producing areas; application of new production methods; business-link development in salt production and distribution; cooperative establishment and support of accessing loans.

TÓM TẮT

Đề tài được thực hiện nhằm đề xuất các giải pháp phát triển các cơ sở sản xuất và kinh doanh muối tỉnh Bến Tre. Dữ liệu của nghiên cứu được thu thập từ 159 quan sát, là các tác nhân tham gia hoạt động trong kênh phân phối muối. Các phương pháp thống kê mô tả, phương pháp phân tích kênh thị trường, các chỉ số tài chính được ứng dụng để phân tích hiệu quả hoạt động sản xuất muối của diêm dân. Kết quả phân tích cho thấy, người bán lẻ là tác nhân có lợi nhuận biên cao nhất kế đến là bán sỉ không chuyên về muối, cơ sở chế biến, bán sỉ chuyên muối và thương lái, trong khi người sản xuất muối bị lỗ do chi phí sản xuất cao. Cuối cùng, đề tài đã trình bày một số giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh muối tại tỉnh Bến Tre như: tổ chức quy hoạch vùng sản xuất muối; áp dụng phương pháp sản xuất mới; liên kết sản xuất - tiêu thụ, thành lập hợp tác xã, hỗ trợ tiếp cận vốn vay.

Trích dẫn: Nguyễn Thị Hoài Tiên và Mai Văn Nam, 2017. Giải pháp phát triển các cơ sở sản xuất và kinh doanh muối tỉnh Bến Tre đến năm 2020. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 48d: 77-86.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...