Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 36 (2015) Trang: 97-105
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 26/11/2014

Ngày chấp nhận: 26/02/2015

 

Title:

A new intra prediction mode based on inter-layer prediction for scalable extension to HEVC

Từ khóa:

Dự đoán trong ảnh, dự đoán liên lớp, HEVC, SHVC, TextureRL

Keywords:

Intra prediction, inter-layer prediction, HEVC, SHVC, TextureRL

ABSTRACT

The current draft scalable extension to HEVC offers two approaches, RefIdx and TextureRL, for performing inter-layer prediction. In the framework of TextureRL, this paper first presents a mode-dependent pixel-based weighted intra prediction scheme for coding the enhancement layer (EL). The scheme first decomposes the EL intra prediction and the collocated base layer reconstructed block into their respective DC and AC components and then computes a weighted sum of both components to form a better prediction signal using a pixel-based weighting scheme. The experimental results show an average BD-rate savings of 1,0% for the AI-2x configuration and 0,5% for AI-1.5x over the SHM-1.0 anchor.

TÓM TẮT

Hiện nay, dự thảo mở rộng dành cho HEVC (gọi là SHVC) để mã hóa đa phân lớp đang có hai hướng tiếp cận đó là RefIdx và TextureRL. Trong khuôn khổ của TextureRL, nghiên cứu này sẽ trình bày một chế độ dự đoán trong ảnh mới để mã hóa các khối ở lớp mở rộng của SHVC. Chế độ này đầu tiên sẽ phân giải khối đã được dự đoán bằng chế độ dự đoán trong ảnh ở lớp mở rộng và khối có cùng vị trí ở lớp cơ sở tương ứng ra thành các thành phần DC (giá trị trung bình) và AC (giá trị khác biệt); bốn thành phần này sẽ được cộng lại theo một tỷ lệ phụ thuộc vào vị trí của từng điểm ảnh và chế độ dự đoán trong ảnh ban đầu. Các hệ số tỷ lệ này được tính toán bằng phương pháp bình phương nhỏ nhất dựa trên các dữ liệu huấn luyện chọn lọc. Kết quả cho thấy video thu được có BD-rate nhỏ hơn 1,0% và 0,5% so với các cấu hình so sánh chuẩn là AI-2x và AI-1.5x trong tập chương trình gốc SHM-1.0.

Các bài báo khác
Số Công nghệ TT 2015 (2015) Trang: 136-143
Tải về
(2015) Trang: 0282 - 0287
Tạp chí: International Conference on Computation of Power, Energy Information and Commuincation (ICCPEIC), 2015
(2015) Trang:
Tạp chí: Hội nghị Toàn quốc lần thứ 3 về Điều khiển và Tự động hóa
978-1-4799-6085-9 (2015) Trang: 1-5
Tạp chí: Electrical, IEEE International Conference on Computer and Communication Technologies (ICECCT), 2015
9159 (2014) Trang: 113-120
Tạp chí: Sixth International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2014), April 5-6, 2014, Athens, Greece
3 (2014) Trang: 459-462
Tạp chí: International Journal of Engineering Research & Technology
1 (2013) Trang: 36
Tạp chí: The International Joint Symposium between CTU and NTUST
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...