Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số Công nghệ TT 2015 (2015) Trang: 136-143
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 19/09/2015

Ngày chấp nhận: 10/10/2015

 

Title:

Design of a wireless-sensor-network-based guard patrol management system

Từ khóa:

Arduino, giám sát, mạng cảm biến không dây, MSP430, tuần tra

Keywords:

Arduino, guard patrol, monitoring, MSP430, wireless sensor networks

ABSTRACT

This paper presents the design of a wireless-sensor-network based system for monitoring and managing on guard patrols. The aim of the project is to build an electronic system for managing guard patrols and assisting guardians in their works. The designed system is built based on MSP430G2553 chips, an Arduino Mega 2560 board, and 433-MHz wireless RF transceiver modules. By using the wireless sensor network architecture, the designed system has the ability to automatically monitor the present of guardians within a pre-defined area. The system also allows guardians to send alarm messages to the central processing unit in order to get assistances in handling urgent situations. The recorded data on guard patrols is gathered and stored on Google Spreadsheets. This allows managers to gain access to the system database from anywhere on any platform with Internet connections. The designed system is expected to be suitable for use in companies and factories.

TÓM TẮT

Bài báo này trình bày việc thiết kế một hệ thống giám sát, quản lý công tác tuần tra, bảo vệ dựa trên ứng dụng công nghệ mạng cảm biến không dây. Mục tiêu của nghiên cứu nhằm xây dựng một hệ thống hỗ trợ việc quản lý, chấm công và trợ giúp nhân viên bảo vệ trong công tác tuần tra. Hệ thống được thiết kế trên nền tảng bộ vi điều khiển MSP430G2553, board Arduino Mega 2560 và mô-đun thu phát vô tuyến tần số 433 MHz. Bằng việc sử dụng cấu trúc mạng cảm biến không dây, hệ thống có khả năng tự động ghi nhận sự hiện diện của nhân viên bảo vệ trong một khu vực được xác định trước. Hệ thống còn cho phép nhân viên bảo vệ gửi cảnh báo về trung tâm để nhận được sự trợ giúp nhanh nhất trong tình huống khẩn cấp. Dữ liệu ghi nhận việc tuần tra của nhân viên bảo vệ được thu thập và lưu trữ trên Google Spreadsheets. Điều này cho phép người quản lý có thể truy cập để xem dữ liệu ở bất cứ nơi nào có mạng Internet. Hệ thống có triển vọng được ứng dụng để phục vụ việc chấm công nhân viên bảo vệ tại các công ty, nhà máy.

 

Các bài báo khác
Số 36 (2015) Trang: 97-105
Tải về
(2015) Trang: 0282 - 0287
Tạp chí: International Conference on Computation of Power, Energy Information and Commuincation (ICCPEIC), 2015
(2015) Trang:
Tạp chí: Hội nghị Toàn quốc lần thứ 3 về Điều khiển và Tự động hóa
978-1-4799-6085-9 (2015) Trang: 1-5
Tạp chí: Electrical, IEEE International Conference on Computer and Communication Technologies (ICECCT), 2015
9159 (2014) Trang: 113-120
Tạp chí: Sixth International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2014), April 5-6, 2014, Athens, Greece
3 (2014) Trang: 459-462
Tạp chí: International Journal of Engineering Research & Technology
1 (2013) Trang: 36
Tạp chí: The International Joint Symposium between CTU and NTUST
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...