Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 158-164

Thông tin chung:

Ngày nhận: 26/9/2014

Ngày chấp nhận: 07/11/2014

Title:

Study of antioxydant activity on corn silk

Từ khóa:

Polyphenol tổng số, flavonoid tổng số, gốc tự do, râu bắp

Keywords:

Total polyphenol content, total flavonoid content, radical scavenging activity, corn silk

ABSTRACT

The aim of this study was to evaluate the effects of drying condition and extraction solvent on the antioxidant activity of corn silk. The results showed that corn silk samples dried under sun had higher antioxidant capacity than one dried at 50 oC. The corn silk extracted by ethanol/water solvent (50%,v/v) gave the best effectiveness. The highest total polyphenol and flavonoid contents of corn silk dried at normal temperature were 9.54 mg GAE/ g and 3.18 mg QE/g, respectively. The IC50 value was used to evaluate free radical scavenging ability by DPPH assay. The sample of corn silk extract was dried under sun and the sample extracted by ethanol/water (50%,v/v) solvent had IC50 value equivalently to one extracted by water solvent (0.81 mg/ml). The IC50 value of these extracts was also lower than extracts using methanol/water (80%,v/v) solvent. The results of study can be used as a basis for further research in other antioxidant activities of corn silk with the purpose of comparision with other rich antioxidant materials in nature.

TóM TắT

Đề tài nghiên cứu nhằm mục đích khảo sát hoạt tính chống oxy hóa của râu bắp trong các điều kiện sấy và hệ dung môi chiết tách khác nhau. Kết quả nghiên cứu cho thấy khả năng chống oxy hóa của mẫu râu bắp phơi khô tự nhiên cao hơn mẫu râu bắp sấy khô ở 50oC. Râu bắp được chiết bởi dung môi ethanol-nước (50%,v/v) đạt hiệu quả cao nhất. Hàm lượng polyphenol tổng số (TPC) và flavonoid tổng số (TFC) cao nhất trên dịch chiết mẫu râu bắp phơi khô tự nhiên tương ứng đạt 9,54 mg GAE/ g và 3,18 mg QE/g. Về khả năng loại gốc tự do IC50 bằng thử nghiệm DPPH, cũng trên dịch chiết mẫu râu bắp phơi khô tự nhiên, giá trị IC50 với dung môi chiết ethanol-nước đạt tương đương với dung môi nước (khoảng 0,81 mg/mL) và thấp hơn trên hệ dung môi methanol-nước (80%,v/v). Kết quả đề tài làm cơ sở các nghiên cứu tiếp theo về các hoạt chất chống oxy hóa khác có trong râu bắp, đồng thời so sánh với các nguồn nguyên liệu chứa các hoạt chất chống oxy hóa khác trong thiên nhiên.

Các bài báo khác
Số 02 (2004) Trang: 125-130
Tải về
Số 08 (2007) Trang: 158-167
Tải về
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 179-184
Tải về
Tập 55, Số 6 (2019) Trang: 30-37
Tải về
Vol. 54, Special issue: Agriculture (2018) Trang: 79-87
Tải về
Số 15-11-2014 (2014) Trang: 16-20
Tạp chí: Khoa học Phát triển Nông thôn Việt Nam
1 (2013) Trang: 522
Tạp chí: HN khoa học công nghệ sinh học toàn quốc 2013
1 (2012) Trang: 19
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...