Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 179-184
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 05/08/2016

Ngày chấp nhận: 26/10/2016

 

Title:

Study of antioxidant activity on leaves and stem of Moringa oleifera

Từ khóa:

Kháng oxy hóa, chùm ngây, DPPH, flavonoid tổng số (TFC), polyphenol tổng số (TPC)

Keywords:

Antioxidant, DPPH, Moringa oleifera, TFC, TPC

ABSTRACT

The aim of this study was to evaluate the effect of extraction methods and organic solvents on activity of antioxidant from Moringa oleifera leaves and stems. The results showed that antioxidant ability of Moringa oleifera leaves were higher than their stems. As using the same extracting solvent, content of antioxidant compounds in Soxhlet extraction method was higher than that in hot solvent extraction method. The efficiency of extraction by methanol was better than by ethanol. The highest total polyphenol and flavonoid contents of Moringa oleifera leaf were 9.68 mg GAE/g DM and 19.8 mg QE/g DM, respectively. The IC50 value was used to evaluate free radical scavenging ability by DPPH assay. The extract sample from Moringa leaves by methanol solvent and Soxhlet extraction method reached the lowest IC 50 value at 0.537 mg/mL concentration.

TÓM TẮT

Đề tài nghiên cứu nhằm khảo sát sự ảnh hưởng của phương pháp chiết tách và dung môi hữu cơ lên hoạt tính các hợp chất kháng oxy hóa có trong lá và thân cây chùm ngây. Kết quả khảo sát cho thấy khả năng kháng oxy hóa của lá cao hơn thân chùm ngây. Các hợp chất kháng oxy hóa của mẫu chiết bằng phương pháp chiết Soxhlet cao hơn phương pháp chiết nóng trên cùng một dung môi chiết. Hiệu quả chiết bằng dung môi metanol tốt hơn etanol. Hàm lượng polyphenol tổng số (TPC) và flavonoid tổng số (TFC) đạt cao nhất trên mẫu dịch chiết metanol từ lá bằng phương pháp chiết Soxhlet lần lượt là 9,68 mg đương lượng acid gallic trên gam chất khô (GAE)/g VCK) và 19,8 mg đương lượng quercetin trên gam chất khô (QE/g VCK). Khả năng loại gốc tự do bằng thử nghiệm 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) trên mẫu dịch chiết metanol từ lá cây chùm
ngây bằng phương pháp chiết Soxhlet có giá trị IC50 thấp nhất đạt
0,537 mg/mL.

Trích dẫn: Phan Thị Bích Trâm và Nguyễn Thị Diễm My, 2016. Khảo sát hoạt tính các hợp chất kháng oxy hóa trong lá và thân cây chùm ngây (Moringa oleifera). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số chuyên đề: Nông nghiệp (Tập 3): 179-184.

Các bài báo khác
Số 02 (2004) Trang: 125-130
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 158-164
Số 08 (2007) Trang: 158-167
Tải về
Tập 55, Số 6 (2019) Trang: 30-37
Tải về
Vol. 54, Special issue: Agriculture (2018) Trang: 79-87
Tải về
Số 15-11-2014 (2014) Trang: 16-20
Tạp chí: Khoa học Phát triển Nông thôn Việt Nam
1 (2013) Trang: 522
Tạp chí: HN khoa học công nghệ sinh học toàn quốc 2013
1 (2012) Trang: 19
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...