Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 55, Số 6 (2019) Trang: 30-37
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 21/05/2019

Ngày nhận bài sửa: 11/10/2019

Ngày duyệt đăng: 26/12/2019

 

Title:

Production of protease from Bacillus subtilis N1 using soybean curd residue

Từ khóa:

Bacillus subtilis, đậu nành tách béo, enzyme thủy phân fibrin, protease kiềm

Keywords:

Alkaline protease, Bacillus subtilis, defatted soybean, fibrinolytic enzymes

ABSTRACT

This study was aimed to isolate and select protease bacteria and determine the most appropriate culture medium to produce proteases. From commercial natto and fresh soybean residue, five bacterial isolates were isolated on casein medium (pH 9.5). N1 isolate with the highest protease activity was chosen to sequence and compared with database GenBank of NCBI by BLAST N software. The results showed that N1 isolate was 99% of the identity with GU980947.1 Bacillus subtilis CICC 10023 and was named Bacillus subtilis N1. The results of the most appropriate medium for the production of protease from Bacillus subtilis N1 was 1% defatted soybean, cultivation pH and incubation time were 8 and 48 hours, respectively, enzyme activity reached 1.870 TU/mL. The crude protease was the alkaline protease with the optimal pH in the range of pH 8-9 and had the fibrinolytic activity.

TÓM TẮT

Nghiên cứu nhằm phân lập, tuyển chọn và khảo sát môi trường nuôi cấy thích hợp cho vi khuẩn để tổng hợp protease. Từ natto thương mại và bã đậu nành đã phân lập được năm dòng vi khuẩn trên môi trường casein, pH 9,5. Vi khuẩn N1 có hoạt tính protease cao nhất được tuyển chọn để định danh bằng cách giải trình tự vùng gen 16S rRNA và sử dụng phần mềm BLAST N so sánh với trình tự các dòng vi khuẩn có trong GenBank của NCBI. Kết quả cho thấy vi khuẩn N1 có tỉ lệ đồng hình cao với dòng GU980947.1 Bacillus subtilis CICC 10023 tỉ lệ 99% và được đặt tên là Bacillus subtilis N1. Kết quả khảo sát môi trường nuôi cấy vi khuẩn Bacillus subtilis N1 cho thấy đậu nành tách béo ở nồng độ 1,2% với thời gian lên men 48 giờ trong môi trường pH 8 là thích hợp nhất cho sự tổng hợp protease của vi khuẩn, hoạt tính cao nhất đạt 1,870 TU/mL. Protease thô thu được thuộc nhóm protease kiềm hoạt động tối ưu trong khoảng pH 8-9 và có khả năng thủy phân huyết khối fibrin.

Trích dẫn: Phan Thị Bích Trâm, Lương Thị Thu Hương và Khúc Ngọc Vy, 2019. Sản xuất protease từ Bacilus subtilis N1 sử dụng phụ phẩm đậu nành. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 55(6B): 30-37.

Các bài báo khác
Số 02 (2004) Trang: 125-130
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 158-164
Số 08 (2007) Trang: 158-167
Tải về
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 179-184
Tải về
Vol. 54, Special issue: Agriculture (2018) Trang: 79-87
Tải về
Số 15-11-2014 (2014) Trang: 16-20
Tạp chí: Khoa học Phát triển Nông thôn Việt Nam
1 (2013) Trang: 522
Tạp chí: HN khoa học công nghệ sinh học toàn quốc 2013
1 (2012) Trang: 19
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...