Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
7(2) (2016) Trang: 362-366
Tạp chí: (IJACSA) International Journal of Advanced Computer Science and Applications

Sentence compression is a valuable task in the framework of text summarization. In previous works, the sentence is reduced by removing redundant words or phrases from original sentence and tries to remain information. In this paper, we propose a new method that used Grid Model and dynamic programming to calculate n-grams for generating the best sentence compression. These reduced sentences are combined to text summarization. The experimental results showed that our method really effective and the text is grammatically, coherence and concise. 

Các bài báo khác
Tập 55, Số 3 (2019) Trang: 9-17
Tải về
 

CTUJoS indexed by Crossref

Vietnamese | English


BC thường niên 2019


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...