Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
5(3) (2016) Trang: 4-14
Tạp chí: Tạp Chí Xúc Tác và Hấp Phụ
Liên kết:

A metal-organic framework Cu2(NDC)2(DABCO) was synthesized and characterized and its properties were examined by several techniques, including X-ray powder diffraction (PXRD), Fourier transform infrared (FT-IR), scanning electron microscopy (SEM), transmission electron microscopy (TEM), thermal gravimetric analysis (TGA), and atomic absorption spectrophotometry (AAS). The Cu2(NDC)2(DABCO) was used as heterogeneous catalyst for the hydroacylation reaction of phenylacetylene and ethyl glyoxalate in the presence of morpholine as base to form 1,2-dicarbonyl-3-ene as principal product. The Cu2(NDC)2(DABCO) exhibited higher catalytic activity in the coupling reaction than that of other MOFs such as Cu3(BTC)2, Cu(BDC), Cu2(BPDC)2(BPY), Cu2(BDC)2(DABCO), Fe3O(BDC)3, In(OH)(BDC), Zr6O4(OH)4(BDC)6, Ni-MOF-74, and homogeneous copper catalysts. The transformation could only proceed to obtain desired product in the presence of Cu2(NDC)2(DABCO). This Cu-MOF could be recovered and reused several times without a significant degradation in catalytic activity.

Các bài báo khác
Tập 55, Số 3 (2019) Trang: 9-17
Tải về
7(2) (2016) Trang: 362-366
Tạp chí: (IJACSA) International Journal of Advanced Computer Science and Applications
 

CTUJoS indexed by Crossref

Vietnamese | English


BC thường niên 2019


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...